Utrikesdeklarationen 2009

Varje år i februari presenterar utrikesministern regeringens deklaration om utrikespolitiken i riksdagen. Deklarationen kallas i dagligt tal utrikesdeklarationen. Presentationen följs av debatt i riksdagen. Utrikesdeklarationen anger regeringens prioriteringar och syn på olika frågor i omvärlden under det kommande året.

Årets utrikesdeklaration genomsyras av Sveriges stundande ordförandeskap i Europeiska unionen andra halvan av 2009. Den tar utgångspunkt i att många av dagens utmaningar är globala och att lösningarna därför också måste ske genom internationell samverkan, inte minst inom ramen för EU. Sverige strävar efter att bidra till en hållbar globalisering, både nationellt och internationellt. Regeringen vill främja samarbete, öppenhet och frihandel. De huvudsakliga utmaningarna för Sverige och EU på utrikesområdet är att:

  • få till stånd en global klimatpolitik
  • främja folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter
  • utveckla EU som global aktör
  • skapa en Östersjöstrategi för EU
  • bidra till fortsatt utvidgning av EU
  • hantera fortlöpande och oförutsedda kriser
  • stärka det transatlantiska samarbetet

Utrikesdeklarationen tar även fasta på att kvalitet, effektivitet och samstämmighet är viktiga utgångspunkter för Sveriges utvecklingssamarbete liksom för att effektivisera EU:s biståndspolitik. Sverige ska också verka för fortsatta reformer av FN och för att det internationella samarbetet mot massförstörelsevapen intensifieras. Slutligen konstaterar utrikesministern att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast och att det finns en vilja att fördjupa det nordiska samarbetet på säkerhets- och försvarspolitikens områden.