Organisationer och samarbeten

Här hittar du information om en rad olika internationella organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar med. Närområdet och grannländerna har en självklar ställning. Här finns flera av Sveriges viktigaste handels - och samarbetspartners. Sveriges, Danmarks och Finlands medlemskap i EU och Norges och Islands tillhörighet till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) påverkar det nordiska samarbetet positivt. Samarbetet mellan Sverige och grannländer Estland, Lettland och Litauen förbättras fortlöpande.

Sveriges stöd för FN är starkt

Sveriges engagemang i FN fortsätter att utgöra en hörnsten i svensk utrikespolitik. Det finns ett brett politiskt stöd i synen på det multilaterala samarbetet som är avgörande för att bekämpa krig, terrorism, fattigdom och miljöhot. Sverige har en lång tradition av engagemang i FN:s kärnområden såsom konfliktförebyggande, nedrustning, fredsbevarande operationer, utvecklingssamarbete, rättsstatsutveckling, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Sverige är en av de största bidragsgivarna och ett av få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

Europeiska Unionen

Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU) innebär att vi ingår i en politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. Den gemensamma säkerhets - och försvarspolitiken (GSFP) är ett konkret uttryck för unionens vilja och förmåga att bidra till fred och säkerhet. Sverige har hittills deltagit i samtliga EU:s krishanteringsinsatser, både civila och militära.

Nato, OSSE och Europarådet

Sverige har sedan flera år ett omfattande och väl utvecklat samarbete med Nato. Grunden för Sveriges samarbete med Nato är vårt deltagande i Partnerskap för fred (PFF), Sveriges bidrag till Nato - ledda krishanteringsinsatser som ISAF samt Natos partnerskapspolitik såsom den fastställdes vid toppmötet i Lissabon 2010 och i efterföljande beslut.

Sverige stödjer särskilt OSSE - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - som är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorgan i Europa där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och länderna i Centralasien, deltar på lika villkor.

Europarådet bidrar till fred, stabilitet och säkerhet i Europa genom att värna individens rättigheter. Sverige arbetar för att stärka Europarådets roll på de områden där organisationen har fördelar i jämförelse med andra organisationer, nämligen i arbetet med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.

WTO och OECD

I världshandelsorganisationen, WTO (World Trade Organisation) är Sverige medlem, men låter som EU - land Europeiska Kommissionen föra talan. I WTO förhandlar världens länder om villkoren för internationell handel. Målet är att bidra till att villkoren för en rättvis och väl fungerande internationell handel förbättras.

OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). OECD analyserar alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Organisationens övergripande mål är hållbar utveckling, i såväl de 30 medlemsländerna som globalt. Sverige har en permanent delegation vid OECD.

Barcelonaprocessen, Medelhavsområdet och Mellanöstern

Sverige deltar aktivt i Barcelonaprocessen samt EU:s strategiska partnerskap med Medelhavsområdet och Mellanöstern (SPMME) och förbindelserna med Gulfstaterna.

Konferenser och möten

Det svenska utrikesdepartementet står som värd för och medverkar i en rad konferenser och toppmöten. Somliga konferenser är återkommande och hålls som uppföljningsmöten medan andra är mer unika och behandlar dagsaktuella frågor.

Internationella överenskommelser

Förutom de organ och samarbetsparter som nämns ovan ingår Sverige ett stort antal internationella överenskommelser med andra stater och med internationella organisationer. De förekommer under flera olika benämningar, till exempel traktater, konventioner och protokoll.