Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015

UF2010/34078/UP

Utgiven:
16 september 2010

Typ:
Promemoria

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Regeringen uppdrog genom beslut den 11 mars 2010 (UF2010/1312/UP) åt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att till regeringen (Utrikesdepartementet) inkomma med förslag till strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.

Regeringen beslutar att fastställa en strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 enligt bilagan. Strategin ska styra utvecklingssamarbetet på området under angiven tid.