Nyhetsbrev om transporter och infrastruktur
3 maj 2012

Nyhetsbrevets innehåll:

Du som får nyhetsbrevet via e-post, klicka på länken ovan och läs nyhetsbrevet med bilder på regeringen.se.

 • Ministern inleder
 • 20 minuter infrastrukturproposition
 • Den 8 maj - en webbsänd dag om infrastruktur
 • Effektivare planering för väg- och järnvägsbyggen
 • Mot ökad trafiksäkerhet
 • Kapacitetsutredningen klappad och klar
 • Mobil i bil? - ny VTI-rapport
 • Utredare föreslår att Luftfartsverkets roller renodlas
 • Elektrifierad väg utreds för gruvtransporter
 • Infrastrukturministern på väg - senaste veckornas besök
 • Full aktivitet på Transportbloggen

Ministern inleder

Foto: Kristian Pohl

Våren är här och med den nya utmaningar. På Näringsdepartementet har arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen nu gått in i en mer intensiv fas, då Kapacitetsutredningen överlämnades i sin helhet i fredags. Nu är det upp till bevis för mig, den politiska staben och tjänstemännen. Tillsammans ska vi nu arbeta målmedvetet för att kunna lägga fram en infrastrukturproposition för robusthet och tillförlitlighet i hela transportsystemet till hösten. Vi ser redan att intresset för propositionen och dess innehåll är högt, vilket naturligtvis är glädjande. God infrastruktur är ju som bekant en förutsättning för människors och företags möjligheter att verka och växa.

Vi växlar inte ned bara för att sommaren närmar sig, vi växlar upp i stället. Jag hoppas att få se många av er i Almedalen i sommar!

Vänliga hälsningar

Catharina Elmsäter-Svärd

20 minuter infrastrukturproposition

Foto: Andia Ghafouri

Härom veckan bjöd Catharina Elmsäter-Svärd in till ett kunskapsseminarium om den kommande infrastrukturpropositionen. Eftersom Näringsdepartementets arbete med att ta fram en kompletterande infrastrukturproposition är i full gång ville ministern informera om arbetet. Vilka är utgångspunkterna, hur ser underlaget ut och hur går processen till innan propositionen beslutas och lämnas till riksdagen i höst?

Twittra gärna om dina tankar och idéer med #infraprop.

Den 8 maj - en webbsänd dag om infrastruktur

Snart är det dags för en heldag bara om infrastruktur med stort fokus på den kommande propositionen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har bjudit in ett hundratal personer från näringslivet, myndigheter, forskning, intresseorganisationer och regionerna runt om i landet för att prata infrastruktur under en hel dag.

Dagen webbsänds så att den ska kunna följas av alla er som är intresserade runt om i landet. Tre teman kommer att genomsyra dagen; arbetspendling, robusthet & kapacitet samt näringslivets transporter.

Det webbsända seminariet äger rum den 8 maj, kl. 10.00-15.15.

Har du frågor som du vill ska tas upp under dagen kan du mejla in dessa till:

eller twittra med #infraprop.

Effektivare planering för väg- och järnvägsbyggen

Nu ska planeringen för väg- och järnvägsbyggen bli effektivare. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändrade bestämmelser om den fysiska planeringen av infrastruktur. Syftet är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Propositionen berör även den ekonomiska planeringen där en modell föreslås som kommer att knyta planeringen av infrastruktur fastare till den statliga budgetprocessen.

Propositionen är ett mycket viktigt underlag till den kommande infrastrukturpropositionen.

Mot ökad trafiksäkerhet

Foto: Maria Nilsson/Näringsdepartementet

Enligt en färsk analys kan antalet personer som varje år dödas på de svenska vägarna halveras snabbare än man tidigare har trott. På Trafikverkets resultatkonferens för trafiksäkerhet redovisades att målet skulle kunna revideras till högst 133 omkomna i vägtrafiken år 2020.

Enligt det nuvarande delmålet för Nollvisionen ska högst 220 personer årligen dödas i vägtrafiken år 2020. Analysen är gjord av analytiker från flera myndigheter och tillsammans har de kommit fram till att det går att skärpa etappmålet betydligt.

Genom ett fortsatt målmedvetet arbete, med extra fokus på bilisters och trafikanters beteende och attityder, säkrare fordon, ny teknik, och förbättrade förhållanden för oskyddade trafikanter, bedöms det föreslagna målet vara möjligt att nå. Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad och säker cykling pekas särskilt ut som viktiga insatsområden framöver.

Analysen kommer in i början av maj till Näringsdepartementet.

Utredningar på gång eller överlämnade

- Kapacitetsutredningen klappad och klar
- Mobil i bil? - ny VTI-rapport
- Utredare föreslår att Luftfartsverkets roller renodlas
- Elektrifierad väg utreds för gruvtransporter

Kapacitetsutredningen klappad och klar

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon. Foto: Louise Andersson/Näringsdepartementet

Nu är den remissad och klar samt överlämnad till infrastrukturministern. Innan valborg besökte Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon Näringsdepartementet för att överlämna den färdiga kapacitetsutredningen.

Det var i mars 2011 som regeringen gav Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet för tidsperioderna 2012-2015 och 2016-2021 samt 2022-2025. I september 2011 vidgades uppdraget till att också omfatta analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras i hela transportsystemet.

I slutrapporten skriver Trafikverket bland annat att kapacitetsbristerna inte kommer att lösas genom att enbart bygga nytt, utan att de största och snabbaste vinsterna finns i vårt befintliga system som behöver användas effektivare och på ett mer hållbart sätt. För att klara av framtida trafikökningar krävs att dagens vägar, järnvägar, sjöfart och flyg fungerar optimalt. Med ett robust transportsystem möjliggörs välmotiverade investeringar på sikt.

Mobil i bil? - ny VTI-rapport

Foto: Katja Kircher/Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Hur ska vi undvika olyckor i trafiken genom att teknik i bilen används på ett säkert sätt? Om det här har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) skrivit en rapport som överlämnades till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den 10 april.

"Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning" är titeln på rapporten. Enligt VTI är olika åtgärder som utbildar och informerar samt stöttar föraren i att kunna hantera kommunikation på ett säkert sätt att föredra framför ett förbud av användningen av kommunikationsutrustning.

Regeringen har tidigare gett VTI ett uppdrag att sammanställa relevant forskning på området, samt erfarenheter från länder som infört förbud mot kommunikationsutrustning. Bakgrunden till de båda uppdragen är ett tillkännagivande från riksdagen om att beakta forskning kring användning av kommunikationsutrustning under körning och hur det påverkar trafiksäkerheten.

Senast under 2012 ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller mobiltelefonanvändande vid bilkörning.

Utredare föreslår att Luftfartsverkets roller renodlas

Foto: LFV

Den särskilde utredaren Jonas Bjelfvenstam överlämnade den 16 april betänkandet Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Bjelfvenstam föreslår att Luftfartsverkets roller renodlas och att integrationen mellan civil och militär flygtrafiktjänst utvecklas.

Elektrifierad väg utreds för gruvtransporter

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bland annat undersöka om det är möjligt att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet från Kaunisvaara till Svappavaara. Uppdraget har Trafikverket fått eftersom det planeras ny gruvbrytning i Pajala och malmtransporterna kommer att leda till stor belastning på det statliga vägnätet.

År 2013 planerar gruvföretaget Northland Resources att starta gruvbrytning i Kaunisvaara i Pajala kommun. Malmtransporterna ska ske med lastbil från Kaunisvaara till Svappavaara och därefter med tåg på Malmbanan till hamnen i Narvik.

Gruvföretagets transporter innebär att det befintliga statliga vägnätet kommer att utsättas för stora belastningar. Regeringen har därför bett Trafikverket utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan Kaunisvaara och Svappavaara. I uppdraget ingår också att undersöka förutsättningarna för att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet.

Infrastrukturministern på väg

För att få en bra bild av hur vår infrastruktur mår och möta dem som arbetar med våra vägar, järnvägar och stora infrastrukturprojekt reser ministern runt i landet nästan varje vecka. Här är några exempel på de besök som ministern har gjort de senaste veckorna.

Pajala och gruvnäringen på agendan

Foto: David Erixon/Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har bland annat besökt Pajala. Här gjorde hon studiebesök och hade möten kopplade till gruvnäringens behov av robust infrastruktur och goda transporter, i närtid och på lång sikt.

Infrastrukturministern körde godståg

Foto: Caroline Karlsson/Näringsdepartementet

Infrastrukturminister blev via Twitter inbjuden av en tågförare som ville visa den verklighet som möter våra godstransportörer och lokförare. Ministern nappade på inbjudan och fick åka nattåg från Nässjö till Tomteboda.

- Det var både trevligt och givande att ägna ett helt arbetspass med två så erfarna lokförare. Det gav ett bra tillfälle att höra hur saker och ting var tidigare jämfört med i dag, samt få goda tips på vad som kan göras framöver, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Fokus: Västmanland

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och landshövdingen i Västmanlands län Ingemar Skogö

När infrastrukturministern besökte Västmanland träffade hon landshövding Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner.

Vid besöket diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter. Bland annat nämndes hur sjöfarten på Mälaren har stor potential och kapacitet för att avlasta inte minst järnvägen. Andra frågor som kom upp var pendling och hur effektiva transporter är viktiga för kompetensförsörjningen från både regionens och näringslivets horisont.

Infrastrukturministern besökte modern hjulsvarv

I mars besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Tillberga depå utanför Västerås. Där finns Jernhusens senaste och mest moderna hjulsvarv.

- Med nya moderna metoder förkortas tiden då hela tåg behöver svarva sina hjul. Jernhusens anläggning i Tillberga är den senaste och mest moderna, tysta svarven. Tillberga ligger bra till med sitt breda upptagningsområde. Detta är ytterligare ett sätt att öka kapaciteten och punktligheten i järnvägssystemet, sa Catharina Elmsäter-Svärd under besöket.

Sveriges största omformarstation invigd

Tågtrafiken i Stockholmstrakten ökar, vilket ställer högre krav på säkrare strömförsörjning. För att möta samhällets behov har Trafikverket byggt ut och moderniserat omformarstationen i Häggvik. Omformarstationen blir Sveriges största och modernaste anläggning med en effekt som motsvarar förbrukningen hos ca 20.000 eluppvärmda småhus. I mars invigdes den av infrastrukturministern.

Full aktivitet på Transportbloggen

Nu när Transportbloggen är i full gång skickar vi ut nyhetsbrevet mer sällan, vilket ni kanske redan har noterat. Vi hoppas därför att ni följer bloggen och har utbyte av inläggen där. Vår tanke är att på bloggen öppna upp för en dialog med er läsare.

Vad har vi bloggat om?

Till vår stora glädje är det många som följer vår blogg och det är många som vill gästblogga. Under den senaste månaden har det mesta varit aktuellt på bloggen; infrastrukturpropositionen, kapacitetsutredningen, luftfrågor, de transportpolitiska målen med mera, med mera. Ett stående inlägg är "Ministern i media", där vi följer de frågor som är mest aktuella i media just nu. Nedan följer länkar till några av våra blogginlägg under april:

Är det något ämne du skulle vilja att vi bloggar om? Mejla in dina förslag och önskemål till:

Näringsdepartementet
E-post till Kommunikationssekretariatet

I Nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur

kan du läsa om vad som händer inom transportområdet på Näringsdepartementet.