Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Tilläggsuppdrag till Skatteverket om ränteavdragen

Regeringen har i dag beslutat att komplettera Skatteverkets uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn. Syftet är att även fånga in den typ av skatteplanering via ränteavdrag som kan uppnås med hjälp av helt eller delvis skattebefriade juridiska personer. Detta eftersom särskilt gynnsamma skattemässiga effekter kan uppnås via denna typ av företag.

Regeringen gav den 1 december 2011 Skatteverket i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn, särskilt vad avser skatteplanering med ränteavdrag. Skatteverket ska enligt uppdraget även särskilt granska företag inom denna sektor.


Enligt tilläggsuppdraget ska Skatteverket även kartlägga företag som ingår i samma koncern som en svensk juridisk person som:

  • helt eller delvis är skattebefriad, till exempel kommuner eller AP-fonder,
  • kan göra avdrag för utdelning, till exempel investmentföretag.

Tilläggsuppdraget, vad gäller kartläggningen och analysen av förekomsten av skatteplanering med ränteavdrag, ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 augusti 2012.


Kontakt

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
work 08-405 10 00
Elisabeth Sheikh
Departementssekreterare
Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 36 49