Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Ds 2010:19

Utgiven:
15 juli 2010

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

I promemorian lämnas huvudsakligen förslag för genomförande av de uppdaterade EU-direktiven som ligger till grund för regleringen inom området för elektronisk kommunikation. Mot bakgrund av detta föreslås i allt väsentligt ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) men också i marknadsföringslagen (2008:486).

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)