Aktuellt från Miljödepartementet, 17 maj 2011

Aktuellt från Miljödepartementet, maj 2011

Aktuellt från Miljödepartementet är en kanal för löpande information om aktuella frågor i Miljödepartementets arbete. Här presenteras information om händelser, processer och propositioner inom bland annat klimat, giftfri vardag, biologisk mångfald och hav. Aktuellt från Miljödepartementet riktar sig till dig som har ett yrkesmässigt intresse av att hålla dig uppdaterad eller har ett allmänt intresse för miljöfrågor. I detta nummer intervjuas miljöminister Andreas Carlgren inför Nobelsymposiet om global hållbarhet.

Nobelsymposium om globala hållbarhetsfrågor

Den 17-19 maj hålls ett symposium i Stockholm där en rad experter, beslutsfattare och nobelpristagare samlas på Kungliga Vetenskapsakademin för att diskutera globala hållbarhetsfrågor. Miljöminister Andreas Carlgren inledningstalar onsdagen den 18 maj.

En giftfri vardag

Miljöministern i dialog med branschen om farliga kemikalier

Andreas Carlgren

Den 4 maj träffade miljöminister Andreas Carlgren företrädare för tre branscher där det förekommer många vardagsprodukter som kan innehålla farliga kemikalier; leksaker, textil och hygien/kosmetika. Syftet med mötet var att i dialog med företag inom branschen identifiera vilka åtgärder som behövs för att minska kemikalieförekomsten i människors vardagsmiljö.

Klimat

Arktis unika miljö måste skyddas

Foto: Ingram Publishing

Från 2011 till 2013 är Sverige ordförande i Arktiska rådet. Arktis klimat blir allt varmare. När isen drar sig tillbaka ökar möjligheterna för sjöfart och nyttjande av naturresurserna i Arktis. Därmed ökar även riskerna för miljön. Det kräver kraftfulla miljöinsatser - för att öka kunskapen om miljöeffekter, skärpa miljökraven och skydda särskilt känsliga områden.

Klimatförhandlingar med sikte på COP17 i Durban: Bonn i början av juni nästa anhalt

Mellan 6-17 juni möts världens klimatförhandlare på nytt. Denna gång i Bonn, säte för Klimatkonventionens sekretariat. Efter att i Bangkok i april använt en stor del av tiden för agendadiskussioner är nu förhoppningen att äntligen kunna komma igång med de riktiga substansförhandlingarna. Fokus är på att genomföra de beslut som togs i Cancun förra året och samtidigt att driva på för höjda ambitionsnivåer. Bonn bör bli ett avstamp för detta arbete och ge konkreta resultat vid COP17 i Durban i slutet av året.

Biologisk mångfald

EU-kommissionens strategi om biologisk mångfald

Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Den 3 maj presenterade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald i EU. Den är resultatet av ett gemensamt arbete inom EU för att höja ambitionsnivån och förverkliga målen från FN-konferensen i Nagoya 2010. Sverige har varit pådrivande i arbetet. Strategin syftar bland annat till att bevara och stärka naturtillgångarna och förvalta dem på ett hållbart sätt, motverka klimatförändringarna och bidra till målen i EU:s initiativ om ett resurseffektivt Europa. Rådsslutsatser om strategin planeras för miljörådet den 21 juni, vilket förhandlas i rådsarbetsgrupp under maj och juni.

Hav och vatten

EU:s vatten- och marina direktörer möts

Den 25-27 maj håller det ungerska EU-ordförandeskapet ett möte för EU:s vatten- och marina direktörer i Budapest. Sverige representeras av Ann-Louise Månsson, chef för Naturmiljöenheten vid Miljödepartementet. Under mötet diskuteras aktuella frågor i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s direktiv om en marin strategi.

Miljökvalitetsmålen

Illustration: Tobias Flygar

Remiss om miljömålsberedningens betänkande

Den här veckan skickas Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) och Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420) på remiss. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på Miljömålsberedningens förslag på etappmål och myndighetsrapportens förslag till preciseringar av miljökvalitetsmålen.

Miljömålsdagarna i Västerås

Miljömålsdagarna 2011 samlade rekordmånga deltagare i Västerås 3-4 maj. Fokus vid årets konferens var på nyheterna inom miljömålssystemet. Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, talade om regeringens syn på miljömålen. Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren talade om myndighetens nya roll och ansvar. Miljömålsdagarna är en årlig och nationell konferens för myndigheter och andra aktörer som arbetar med de svenska miljömålen eller engagerade inom miljömålssystemet. Miljömålsdagarna är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket, RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och länsstyrelserna i Sverige.

Andra frågor

Möte i FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

FN:s kommission för hållbar utveckling höll sitt nittonde möte 2-13 maj i New York. Mötet diskuterade nya åtaganden. Under innevarande period står transporter, gruvdrift, avfall, kemikalier, det 10-åriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion samt tvärgående frågor i fokus. Mötet lyckades inte enas om det paket som presenterades av ordförandeskapet. Sverige lyfte vid mötet fram hållbar konsumtion och produktion, resurseffektivitet, hållbar kemikalieanvändning och avfallshantering samt en hållbar stadsutveckling.

Tillstånd för myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet

Regeringen beslutade den 5 maj att tillåta att Kemikalieinspektionen, KemI, ger tillstånd för stickmyggbekämpning med medlet VectoBac G i delar av vissa så kallade Natura 2000-områden i nedre Dalälvsområdet. Områdena avser delar av Heby, Tierp, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner. Bekämpningen får genomföras utifrån vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under sommarsäsongen 2011.

Aktuella beslut i riksdagen

Prop. 2010/11:125 Nedskräpning beslutas i riksdagen den 1 juni. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2011.

Miljödepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet