Myndigheter m.m.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver myndigheternas befogenheter och skyldigheter samt styrning som sker i samband med budgetprocessen, beslutar regeringen om förutsättningarna för de enskilda myndigheternas verksamhet.

 • Det grundläggande styrdokumentet för varje myndighet är en instruktion, i form av förordning som beslutas om regeringen. Regeringen kan även besluta om andra förordningar, eller fatta särskilda beslut, för att styra myndigheterna. Årliga regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i förekommande fall verksamhetens mål och krav på återrapportering. Dessutom utnämner regeringen chefer för myndigheter. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6 myndigheter i form av allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och några nämnder m.m. samt en stiftelse.

 • Första AP-fonden

  Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet. Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt hög avkastning till låg risk i placeringarna.

 • Andra AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Tredje AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Fjärde AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Sjätte AP-fonden

  Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till nytta för inkomstpensionssystemet genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning.

 • Sjunde AP-fonden

  Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.

 • Bokföringsnämnden

  Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

 • Ekonomistyrningsverket

  Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

 • Finansinspektionen

  Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
  och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
  finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

 • Finanspolitiska rådet

  Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja långsiktigt hållbara offentliga finanser. Som en del av rådet väktarfunktion ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de budgetpolitiska målen och om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Rådets analyser presenteras i en rapport i maj varje år.

 • Forskarskattenämnden

  Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

 • Kammarkollegiet

  Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier, auktorisation av tolkar och översättare, statlig inköpssamordning och upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

 • Konjunkturinstitutet

  Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt och forskar inom områdena svensk ekonomi och miljöekonomi.

 • Krigsförsäkringsnämnden

  Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

 • Kronofogdemyndigheten

  Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.

 • Lotteriinspektionen

  Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

 • Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

  Prövningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Prövning kan då ske i prövningsnämnden avseende villkor för statligt stöd i vissa fall och avseende inlösen av aktier. Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt nämnden.

 • Riksgälden

  Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. I rollen som statens finansförvaltning tar Riksgälden upp lån och förvaltar statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. Riksgälden ger också statliga garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering. Riksgälden ansvarar även för insättningsgarantin och investerarskyddet samt hanteringen av statligt stöd till banker.

 • Skatterättsnämnden

  Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

 • Skatteverket

  Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

 • Statens Personadressregisternämnd

  Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR. Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarigt för SPAR.

 • Statens skaderegleringsnämnd

  Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

 • Statistiska centralbyrån

  Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.

 • Sparbankernas säkerhetskassa

  För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

 • Tullverket

  Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

 • Stiftelser

 • Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv

  Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.