Landsbygdsdepartementet

English

Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor.
Med alternativa metoder till djurförsök avses metoder som ersätter, begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns princip (Replace, Reduce och Refine) genomsyrar lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa ett gott djurskydd för försöksdjur.
- Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och inte heller någon aktör som haft ansvaret för att samla och ta tillvara den kompetens som finns, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern ger sin syn på den regionala tillväxtpolitiken

I nyhetsbrevet om regional tillväxt presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sina tankar kring ministeruppdraget och hur han ser på den regionala tillväxtpolitiken. Du kan också läsa om regional tillväxt i budgetpropositionen för 2015 och om den av EU-kommissionen beslutade partnerskapsöverenskommelsen med Sverige.

FN-konferens om hälsa och nutrition

Den 19-21 november pågår FAO:s och WHO:s gemensamma högnivåkonferens om nutrition i Rom, ICN2. Syftet med ICN2 är bland annat följa upp vad som hänt på området sedan FN:s första högnivåkonferens om nutrition hölls 1992 samt att lyfta upp nutritionsfrågorna på den internationella agendan.

På mötet om MRSA deltog Stig Orustfjord, Livsmedelsverket, Jens Mattsson, SVA, Leif Denneberg, Jordbruksverket och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Ingela Nilsson/Regeringskansliet På mötet om MRSA deltog Stig Orustfjord, Livsmedelsverket, Jens Mattsson, SVA, Leif Denneberg, Jordbruksverket och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Ingela Nilsson/Regeringskansliet

Landsbygdsministern kallade till möte om MRSA

Med anledning av att frågan har väckts kring beredskapen för antibiotikaresistens sammankallade landsbygdsministern i dag till ett möte med generaldirektörerna för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket.
- Regeringen följer och tar till sig av det arbete som nu görs i samverkan mellan myndigheterna och är beredda att agera om myndigheterna skulle identifiera områden som kräver initiativ från politiken, säger Sven-Erik Bucht

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer