Myndigheter och nämnder under Socialdepartementet

Till Socialdepartementets verksamhet hör 57 myndigheter och nämnder, varav 21 länsstyrelser, som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden.

 • Alkoholsortimentsnämnden

  Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som fattas av Systembolaget. Nämnden ska garantera att Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.

 • Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

 • Arvsfondsdelegationen

  Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

 • Barnombudsmannen (BO)

  Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

 • Boverket

  Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor.

 • eHälsomyndigheten

  eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för att bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare.

 • Ersättningsnämnden

  Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om ersättning från personer som under sin barndom (under perioden 1920-1980) utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Nämnden prövar, gör bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas ersättning.

 • Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa genom att bygga upp och förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer på smittskydds- och folkhälsoområdet.

 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning.

 • Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

 • Försäkringskassan

  Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för barnfamiljer.

 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

  Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet och skapa ökad tilltro hos medborgarna.

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

  Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden.

 • Lantmäteriet

  Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och säkrar ägandet av fastigheter. Myndigheten ger information om Sveriges geografi och fastigheter.

 • Läkemedelsverket (LV)

  Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter. Myndigheten ska se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

 • Länsstyrelserna

  Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

 • Myndigheten för delaktighet

  Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

 • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i uppdrag att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten arbetar för att adoptioner sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa.

 • Myndigheten för vårdanalys

  Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen gör.

 • Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

 • Offentliga sektorns särskilda nämnd

  Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka den politiska demokratin.

 • Pensionsmyndigheten

  Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen.

 • Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

  Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet som prövar överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada.

 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, hälso- och sjukvård samt smittskydd.

 • Statens ansvarsnämnd

  Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

 • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

  Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.

 • Statens fastighetsverk (SFV)

  Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och utveckla statligt ägda kulturhistoriska fastigheter som till exempel utrikesfastigheter, de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, gamla fästen, monument samt vissa älvsträckor och markområden.

 • Statens geotekniska institut (SGI)

  Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

 • Statens institutionsstyrelse (SiS)

  Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

 • Statens servicecenter

  Statens servicecenter samordnar myndigheternas administration genom att erbjuda administrativa stödtjänster åt andra statliga myndigheter. Myndigheten erbjuder bastjänster inom områdena löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.

 • Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.

 • Statens tjänstepensionsverk (SPV)

  Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för anställda, pensionärer och arbetsgivare. I uppdraget ingår att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen.

 • Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden är första instans för mål från hela landet.

 • Statens överklagandenämnd

  Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten och utbildning i skydd mot olyckor.

 • Statskontoret

  Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och departementen får beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara så att de kan användas för omprövning och effektivisering av den statliga verksamheten. Statskontoret arbetar också med mer generella frågor om statsförvaltningens organisering, styrning och kompetensförsörjning.

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Myndigheten bidrar också till god service och tillgänglighet på apotek.