Från och med
 -
Till och med
Visar 1-25 av de 73 senaste notiserna

Ersättning för höga sjuklönekostnader

I promemorian föreslås att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning för höga sjuklönekostnader.

Socialförsäkringsministern besökte Kalix

Fredagen den 11 april besökte Ulf Kristersson Kalix kommun för att lyssna på erfarenheter från en särskild metod för att både minska antalet sjukskrivna och för att den sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbete. På bilden syns Ulf Kristersson och två av kommunens medarbetare.

Bättre förutsättningar för socialförsäkringens allmänna ombud ska utredas

Regeringen beslutade i maj 2013 att låta en särskild utredare analysera behovet av en förstärkt tillsyn över socialförsäkringen utöver den tillsyn som utövas i dag. I dag har regeringen beslutat att utredaren även ska överväga hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan ges bättre förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utredning om ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor

I propositionen föreslås bland annat att det ska ges utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Socialförsäkringsministern besökte Siljansnäs

Torsdagen den 13 mars besökte Ulf Kristersson Siljansnäsresursen i Siljansnäs i Dalarna för att få mer kunskap om hur man arbetar med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden

Nytt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

Idag har regeringen fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd som underlättar för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar. Stödet - som ersätter de tidigare bidragen till företagshälsovård - stöttar både arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång i arbete. Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och träder i kraft den 1 april 2014

Ulf Kristersson besökte Socialförsäkringsklubben

Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 10 februari besökte Ulf Kristersson Socialförsäkringsklubbens årsmöte i Stockholm för att prata om kvinnors sjukfrånvaro.

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken

För att skapa enhetlighet i fråga om ränteuttag inom socialförsäkringen samt med beaktande av relevanta förarbeten och befintlig lagstiftning, lämnas i denna lagrådsremiss förslag till utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och tillämpas på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

Regeringen och SKL överens - miljardsatsning på rehabilitering och förbättrade sjukskrivningar

Regeringen har idag kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning på arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen samt utöka möjligheten till rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta återgång till arbete. Överenskommelsen rymmer även fördjupade medicinska utredningar och fortsatt pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Ulf Kristersson besökte utvecklingsenheten i Ånge kommun

Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 9 december besökte socialförsäkringsministern utvecklingsenheten vid Ånge kommun för att träffa medarbetare som arbetar med unga arbetslösa och integrationsfrågor samt personer som driver projekt med syfte att vända en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Ulf Kristersson besökte också "Posthuset", en tidigare postlokal som kommunen ska använda som företagshotell och till mässor.

Ulf Kristersson besökte Danderyds sjukhus

Foto: Regeringskansliet

Torsdagen den 5 december besökte socialförsäkringsministern Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus för att prata stressrehabilitering med medarbetare och en patient.

Socialförsäkringsministern besökte Horisont i Karlstad

Foto: Regeringskansliet

Onsdagen den 27 november besökte Ulf Kristersson Karlstad och Horisont, en verksamhet som tar hand om ungdomar mellan 16 och 24 år utan gymnasiebetyg.

Ulf Kristersson besökte Projektilen

Foto: Regeringskansliet

Onsdagen den 27 november besökte socialförsäkringsministern värmländska Kil och den ekonomiska föreningen Projektilen, en verksamhet som bland annat bedriver rehabilitering för personer i behov av arbetslivsträning.

Promemoria om ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning

För att skapa enhetlighet i fråga om ränteuttag inom socialförsäkringen samt med beaktande av relevanta förarbeten och befintlig lagstiftning, lämnas i promemorian förslag till utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014

Ulf Kristersson besökte Falkenberg den 7 november

Foto: Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern besökte Falkenberg och träffade företagare i fönster-, glass- och restaurangbranschen för att diskutera unga människors väg in på arbetsmarknaden.

Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Regeringen presenterar tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro

Idag presenterar regeringen tre rapporter, initierade av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, om kvinnors sjukfrånvaro. Rapporterna visar bland annat att orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro är komplicerad och att risken för sjukskrivning bland mammor ökar framför allt efter andra barnet.

Socialförsäkringsministern på Sjuhärads Samordningsförbund

Foto: Regeringskansliet

Ulf Kristersson inledningstalade på Sjuhärads Samordningsförbunds konferens i Borås den 23 oktober.

Ulf Kristersson besökte Saab i Linköping

Foto: Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern besökte Saab i Linköping den 17 oktober för att lyssna på hur man arbetar för att begränsa och förebygga kort och lång sjukfrånvaro.

Den korta sjukfrånvaron

Idag kan man höra ett inslag på radion om sjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron ökar, och det ska man vara uppmärksam på. Flera analyser om orsak pågår. Men det har inget att göra med sjukförsäkringsreformen 2008, som syftade till att komma till rätta med de väldigt många och långa sjukskrivningarna. Dubbelt så långa i Sverige som i andra länder.

Nu har vi tydliga tidsgränser och betydligt färre långa sjukfall - som i sin tur leder till färre förtidspensioner. Utanförskapet har minskat. Rätt och viktigt. Men själva reformen styr naturligtvis inte hur många personer som sjukskrivs med ett läkarintyg. Sen är jag ändå lite bekymrad över att sjukskrivningarnas antal går så mycket upp och ner, till synes utan koppling till förändringar i folkhälsan, säger Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson talade inför Försäkringskassans chefer

Foto: Regeringskansliet

Ulf Kristersson pratade inför Försäkringskassans 150 högsta chefer den 8 oktober. Han pratade bland annat om det välfärdspolitiska läget i omvärlden, de senaste årens sjukförsäkringsresa och några av socialförsäkringens långsiktiga utmaningar de kommande åren.

Ulf Kristersson besökte Eksjö kommun

Foto: Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern besökte den 3 oktober personalavdelningen vid Eksjö Kommun, som har genomfört ett framgångsrikt projekt för att minska korttidssjukfrånvaron.

Ulf Kristersson besökte IT-spåret i Eksjö

Foto: Regeringskansliet

Socialförsäkringsminitern besökte IT-spåret i Eksjö den 3 oktober, ett unikt utbildningsprojekt som riktar sig till ungdomar mellan 19 och 30 år med Aspergers syndrom och intresse för IT. Projektet varvar anpassad utbildning med strukturerad praktik för att sedan hitta ett lämpligt arbete inom exempelvis programmering och styrteknik.

Unga med aktivitetsersättning får stöd att komma i arbete genom "Supported Employment"

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt initiera arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning genom arbetsmetoden Supported Employment. Satsningen motsvarar 90 miljoner kronor under 2014-2016.

Ulf Kristersson besöker Eksjö

Torsdagen den 3 oktober besöker socialförsäkringsministern Eksjö i Småland. Där kommer han att besöka "IT-spåret" och personalavdelningen på Eksjö kommun.