Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige

Skador på grund av alkohol, narkotika, doping och tobak står för en stor del av den totala sjukdomsfallen i Sverige. Sverige har därför sedan länge haft som mål att begränsa dess skadeverkningar. Sverige har en lagstiftning som syftar till att begränsa tillgång och efterfrågan, till exempel alkohollagen, lagen om kontroll av narkotika och tobakslagen. Regering och riksdag har även via särskilda nationella handlingsplaner angett mål och inriktning för att underlätta statens styrning.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Sedan mars 2011 finns en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken som bland annat syftar till att underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området. Strategin anger mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp 2011 - 2015. Åtgärder beskrivs i regeringens årliga åtgärdsprogram för ANDT-politiken.

Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.

Förutom det övergripande målet finns sju långsiktiga mål för ANDT-politiken, som i sin tur bryts ner i ett antal prioriterade mål för strategiperioden:

1.Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar och problem är att begränsa tillgången och tillgängligheten till ANDT.

2.Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

Insatser för att skydda barn mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol och tobak eller missbruk av narkotika och dopningsmedel utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet.

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska

Verksamma metoder för att förhindra att någon börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska prioriteras.

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

För att förhindra att personer utvecklar ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT är tidig upptäckt och rådgivning inom primärvården en effektiv metod. som också kan bidra till en positiv ekonomisk, social och mer hälsoinriktad samhällsutveckling.

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

För att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska få sina vårdbehov tillgodosedda och slutligen bli drogfria, bör tillängligheten till kunskapsbaserade insatser öka och individens ställning stärkas.

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Skadligt bruk och missbruk av ANDT bidrar till en stor del av den förtida dödligheten och skador i Sverige. Sambandet mellan ANDT och förekomsten av våld och olyckor är välbelagt. Att minska antalet döda och skadade på grund av eget eller andras bruk av ANDT är ett självklart långsiktigt mål.

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det är nödvändigt att aktivt driva ANDT-politiska frågor inom EU och internationellt. Sverige verkar också för att de strategier och konventioner som Sverige stödjer eller undertecknat får genomslag i den nationella politiken. Det långsiktiga målet är att bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.

Många myndigheter ansvarar för genomförandet av ANDT-politiken

Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i Sverige är sektorsövergripande och innefattar flera myndigheters ansvarsområden: Konsumentverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Ungdomsstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

ANDT-sekretariatet samordnar politiken

ANDT-sekretariatet, regeringens samordningsfunktion för alkohol- narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, är placerat i Socialdepartementet. Sekretariatet ska förstärka utvecklingen och samordningen av arbetet inom Regeringskansliet, vilket ska leda till en tydligare och mer samordnad och effektiv myndighetsstyrning.

Sekretariatet har till uppgift att verka för spridning och genomförandet av den samlade ANDT-strategin. ANDT-sekretariatet har också till uppgift att sammanställa regeringens årliga åtgärdsprogram för ANDT-politiken.

ANDT-rådet

Sekretariatet fungerar även som sekretariat åt ANDT-rådet. Rådet är rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings och tobaksfrågor. Rådet informerar regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa områden.