Ungdomar

Tidiga insatser för ungdomar

Ungdomar under 25 år som skriver in sig på Arbetsförmedlingen ska erbjudas förmedlingsstöd redan från första dagen i arbetslöshet och insatserna ska anpassas efter individens behov. Unga, som har fyllt 18 men inte 25 år och som av särskilda skäl bedöms stå långt från arbetsmarknaden, kan ta del av programinsatser även innan de anvisas till jobbgarantin för ungdomar.

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar är ett paraplyprogram som vänder sig till ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år och som varit arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen under en period om sammanlagt tre av fyra månader. Inom jobbgarantin för ungdomar erbjuds inledningsvis ett intensifierat stöd med fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med coachning.

Ungdomar kan också erbjudas insatser som arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd vid start av näringsverksamhet. Arbetslösa ungdomar ska kunna ta korta tillfälliga jobb utan att riskera att inte omfattas av jobbgarantin. Det är därför tillåtet att arbeta en månad inom en fyramånadersperiod och ändå omfattas av jobbgarantin för ungdomar.

Folkhögskolesatsningen

Arbetslösa ungdomar som inte avslutat sin grund- eller gymnasieutbildning har det svårare på arbetsmarknaden än ungdomar som avslutat gymnasieskolan. Det är viktigt att motivera dessa ungdomar att återgå till utbildning. Folkhögskolesatsningen är en tillfällig insats till och med 2014. Satsningen vänder sig till arbetslösa som varken har grundläggande högskolebehörighet eller har gymnasieexamen. Den syftar till att öka deltagarnas motivation att återgå till och avsluta sin reguljära utbildning. Denna insats är tillgänglig för ungdomar från och med den första dagen i arbetslöshet.

Högre bidragsnivån inom studiemedlen

Sedan 2011 har ungdomar mellan 20-24 år som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning möjlighet att få den högre bidragsnivån inom studiemedlen om de går tillbaka till sina studier. Detta gäller för studier som påbörjas 2014 för de ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin eller i jobb- och utvecklingsgarantin, och som har avbrutit sina studier före den 1 juli 2012.

Jobbgaranti för ungdomar i kombination med studier

Deltagare i jobbgarantin för ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid, för att under resterande tid studera inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) eller svenska för invandrare (sfi). Åtgärden syftar till att öka motivationen för studier, tydliggöra utbildningens betydelse på arbetsmarknaden och bidra till att deltagarna i högre grad väljer att studera på heltid.

Stöd till att starta eget

Ett sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden kan vara att starta eget företag. Därför kan deltagare inom jobbgarantin för ungdomar, som har fyllt 20 år, ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Det ekonomiska stöd som lämnas är aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och kan fås i upp till sex månader.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Den som är ung och exempelvis har varit borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan få arbetslivsinriktad rehabilitering inom jobbgarantin för ungdomar. Detta innebär att ungdomar inom garantin kan ta del av de tjänster och den specialkompetens som finns inom Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering och de insatser som finns inom ramen för detta.

Billigare att anställa unga

För att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet har regeringen halverat socialavgifterna, det vill säga arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för personer under 26 år. Det gäller alla unga, inte bara de som har varit arbetslösa.

Nystartsjobb

En arbetsgivare kan anställa en ung person som varit utan arbete eller frånvarande från arbetslivet i minst sex månader med nystartsjobb. Det innebär en ekonomisk nedsättning motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift i, som längst, ett år.

En arbetsgivare som anställer en ung person som varit utan arbete eller frånvarande från arbetslivet i minst tolv månader kan få ett större stöd, motsvarande den dubbla ordinarie arbetsgivaravgiften.

Nystartsjobb riktar sig även till andra målgrupper än unga som har varit arbetslösa eller stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Även nyanlända omfattas av nystartsjobb. Till skillnad mot andra anställningsstöd utgör nystartsjobben en rättighet för den arbetsgivare som anställer en person som uppfyller kraven. Stöd kan utgå för alla personer som anställs och uppfyller de formella kriterierna. Arbetsgivaren ansöker dock om stödet via Arbetsförmedlingen.

Flyttningsbidrag

Under perioden 2013-2015 görs en tillfällig utvidgning av målgruppen för bohagstransport och pendlingsstöd inom ramen för flyttningsbidragen. Försöksverksamheten innebär att ungdomar som har fyllt 20 år och som har varit arbetslösa i minst tolv månader kan ta
del av bohagstransport och pendlingsstöd.
Enligt tidigare regelverk har bohagstransport och pendlingsstöd bara kunnat beviljas personer som har fyllt 25 år.

Sedan tidigare kan arbetslösa ungdomar som har fyllt 20 år få ersättning för resa och logi, om resan bedöms vara nödvändig för att en anställning ska komma till stånd (så kallad sökanderesa). Flyttningsbidrag syftar till att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb genom att uppmuntra rörlighet bland arbetslösa med låg benägenhet att flytta. Flyttningsbidraget beviljas i det fall förflyttningen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad och personen inte bedöms kunna få arbete på eller i närheten av hemorten.

Allmän visstidsanställning

Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för unga. Lagen om anställningsskydd ändrades 2007, vilket har gjort det enklare att anställa en person för viss tid. Bland annat infördes så kallad allmän visstidsanställning, som kan pågå i sammanlagt högst två år inom en femårsperiod.

Sänkt restaurangmoms

Sedan 1 januari 2012 har restaurangmomsen halverats. Arbete inom restaurangnäringen är för många ungdomar en första kontakt med arbetsmarknaden och sänkningen av momsen kan därför väntas leda till att fler ungdomar får arbete inom branschen.

Gymnasial lärlingsanställning

Fler elever bör ges möjlighet att välja en lärlingsutbildning, det vill säga en arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning, för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Regeringen inför bland annat möjligheten att anställa lärlingen under det arbetsplatsförlagda lärandet i en ny särskild anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Förslaget beräknas träda i kraft under våren 2014.

Yrkesintroduktionsanställning

De flesta yrkesintroduktionsavtal bygger på att handledning och utbildning erbjuds under en del av arbetstiden. Arbetsgivare som anställer unga i åldern 15-24 år inom ramen för yrkesintroduktionsavtal får möjlighet till ekonomiskt stöd motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift och ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad. Upp emot 30 000 personer per år beräknas kunna omfattas av yrkesintroduktionsanställningar när systemet är helt etablerat.

Yrkesintroduktionsanställning

Regeringen vill att övergången från utbildning till arbete ska fungera bättre. Det måste finnas fler vägar till jobb. Riksdagen har fattat beslut som möjliggör införandet av ett ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer unga på basis av yrkesintroduktionsavtal.

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning och är då inte lönegrundande. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning/handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer unga i åldern 15-24 år inom ramen för yrkesintroduktionsavtal kan, sedan den 15 januari 2014, få ekonomiskt stöd för detta.

Stödet omfattar en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen) och ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad. Det innebär att en anställning som med ordinarie lön i dag kostar nästan
21 000 kronor i månaden för arbetsgivaren istället kostar under 9 000, om utbildning/handledning enligt yrkesintroduktionsavtalet uppgår till 25 procent av arbetstiden.

Bedömningen är att upp emot 30 000 personer per år ska kunna omfattas av yrkesintroduktionsanställningar när systemet på sikt är helt etablerat.

För att möjliggöra införandet av yrkesintroduktionsstöd har regeringen under det gångna året arbetat fram en förordning som trädde i kraft den 15 januari 2014.