Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 3 - 2014
31 mars 2014

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på Elisabeth Svantesson. Elisabeth Svantesson. Foto: Jann Lipka

Utanförskapet det lägsta sedan 1990

Att ha ett jobb är mer än en lön att leva på. För många handlar det om betydelsen av en arbetsgemenskap, för andra är det möjligheten att utvecklas. Att ha ett arbete handlar också om att bli sedd och känna att man bistår till det gemensamma.

Hallå där.. Henning Solli,

personal- och kommunikationschef på teknikföretaget Ljunghäll AB i Södra Vi som använder yrkesintroduktionsavtal.

Hur kommer det sig att ni valt att satsa på yrkesintroduktionsanställningar?
- Det började med att vi insåg att vi hade ett personalbehov att fylla. Vi behövde rekrytera men märkte att det var svårt att hitta rätt kompetens för den teknik vi arbetar med. Genom Teknikföretagen fick vi upp ögonen för att använda oss av yrkesintroduktionsanställningar och på den vägen är det. Vi har rekryterat personer som just gått ut gymnasieskolan och som har en utbildning inom det här området.

Vilka fördelar ser ni med yrkesintroduktion?
- Den främsta fördelen är att modellen bidrar till att täcka vårt växande behov av kompetens. Vi har kunnat föryngra vår personalstyrka och samtidigt förädla deras baskunskaper på dagens teknik. Det har också inneburit subventionerade kostnader, vilket är positivt.

Henning Solli Foto: Ljunghäll AB

Hur kommer ert fortsatta arbete se ut?
- Jag tror att vi kommer fortsätta med yrkesintroduktionsanställningar. Vi har haft två kullar igång, där de nyrekryterade medarbetarna har en tolv månader lång utbildningsplan framför sig. Med största sannolikhet blir det en tredje kull som startar till hösten.

Nyheter i korthet

Elisabeth Svantesson om regeringens initiativ för fler unga i jobb

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson besöker under våren många arbetsgivare som satsar på unga. Se webbfilmen där hon berättar om syftet med besöken, vad hon tar med sig hem och om regeringens initiativ när det gäller fler unga i arbete.

IF Metall och Industriarbetsgivarna får stöd för att sprida information om yrkesintroduktionsavtal

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har beviljat stöd på 750 000 kronor under 2014 till Industriarbetsgivarna och IF Metall. Detta för att de, genom olika informationsinsatser, ska öka kunskapen om yrkesintroduktionsavtal och främja användandet av dessa avtal.

Ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Regeringen utsåg i slutet på februari Mikael Sjöberg till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Han tillträdde sin nya tjänst den 17 mars 2014 då han lämnade Arbetsmiljöverket.

Mikael Sjöberg Foto: Arbetsförmedlingens webbplats

Tjänsten som tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket har tilldelats Bernt Nilsson, tidigare tillsynschef på Arbetsmiljöverket.

Lena Erixon ny ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse

Regeringen har fattat beslut om ny ordförande och ny ledamot för Arbetsförmedlingens styrelse. Ordförande blir Lena Erixon, generaldirektör vid Försvarets Materielverk, och som ledamot har regeringen utsett Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning

Regeringen har fattat beslut om förslag för hur 13 miljarder kan investeras för satsningar på fler i jobb och kompetensförsörjning inom ramen för Europeiska socialfonden. Satsningarna pågår under en sjuårsperiod 2014-2020, och är den fjärde programperioden i Sverige.

Rådsmöte med fokus på sysselsättning och tillväxt i EU

Arbetsmarknadsministrarna från medlemsländerna samlades den 10 mars i Bryssel för att diskutera sysselsättning och tillväxt i EU. Bland de slutsatser som arbetsmarknadsministrarna enades om ser man det som prioriterat att stärka EU:s konkurrenskraft.

- EU behöver fler jobb och högre tillväxt. För att det ska bli möjligt måste vi få den inre marknaden att fungera bättre. Men vi behöver också få fler kvinnor på arbetsmarknaden, sa Elisabeth Svantesson på mötet.

Foto: Regeringskansliet

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utredningen mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har överlämnat betänkandet SOU 2014:16 "Det ska vara lätt att göra rätt" till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningen har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förutsättningarna för Arbetsförmedlingens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. Det handlar om arbetsgivare som får olika former av stöd för att anställa personer med svag förankring på arbetsmarknaden, anordnare av olika arbetsmarknadspolitiska program samt leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster.

Ljusning på arbetsmarknaden

För sjunde månaden i rad minskar antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. I slutet av februari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 404 000 personer, vilket motsvarar 8,5 procent av den registrerade arbetskraften.

Arbetsförmedlingens uppdrag för romsk inkludering ger resultat

I en andra återrapportering, med anledning av ett uppdrag för romsk inkludering till länsstyrelsen i Stockholm, har det framkommit att närmare 300 romska arbetssökande har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Drygt 70 personer har kommit ut i praktik och närmare 90 personer har kommit ut i arbete.

Städare och läkare vanliga yrken bland utrikes födda

Knappt var tredje kvinna och mer än varannan man som jobbar som hotell- och kontorsstädare är utrikes född visar yrkesstatistik från 2012. Många utrikes födda jobbar också som läkare, där det nu är lika stor andel män som kvinnor, både inrikes och utrikes födda som har yrkesprofessionen på den svenska arbetsmarknaden.

Dyrare för arbetsgivare att strunta i arbetsmiljön

Många anmälningar till Arbetsmiljöverket leder inte idag till något straff och ofta tar de utredningar som genomförs lång tid och mycket resurser i anspråk. Detta kommer dock ändras då Arbetsmiljöverket nu har fattat beslut om hur ett system med sanktionsavgifter ska se ut. Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda en sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol.

Arbetsmiljöverket vill undersöka könsskillnader i arbetsmiljön

Idag anmäler fler kvinnor än män arbetssjukdomar. Med anledning av detta har nu Arbetsmiljöverket påbörjat en informationssatsning med syfte att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och för att få ner kvinnornas sjuktal inom arbetslivet.

Löneutvecklingen till och med december 2013

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken visar att löneökningarna i näringslivet uppgick till i genomsnitt 2,3 procent för helåret 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent.

Följ oss på Twitter

Du vet väl att Arbetsmarknadsdepartementet finns på Twitter? Följ oss för senaste nytt inom departementets ansvarsområden.

Om nyhetsbrevet

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet ger löpande sammanfattningar av regeringens initiativ på arbetsmarknadsområdet och publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden
Omslag till Nordisk fickfakta 2013.

Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration


Statistik som redovisar skillnader och likheter mellan utrikes och inrikes födda personer.