Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken
19 december 2014

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har sedan dag ett haft fokus på ungdomsarbetslösheten.

Som arbetsmarknadsminister och ansvarig för de här frågorna satte jag snabbt igång arbetet med att se till att samarbeta, hitta vägar för att samtala med parterna och nu kommunerna för att se till att knäcka ungdomsarbetslösheten.

Tillsammans för unga i jobb

Delegation för att minska ungdomsarbetslösheten

Regeringen har beslutat om att tillsätta en Delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (A 2014:06). Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. En viktig utgångspunkt för delegationen är de redan pågående kommundialogerna om hur regeringen och kommunerna kan utveckla sin samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

Fortsatta kommundialoger om ungdomsarbetslösheten

Arbetsmarknadsministerns samtal med Sveriges kommuner om ungdomsarbetslösheten fortsätter. Hittills har kommuner i åtta län haft möjlighet att delta vid dialogerna. På regeringens temawebb "Tillsammans för unga i jobb" kan du läsa om vilka, och ta del av de goda exempel som presenterats vid kommundialogerna.

Hallå där... Mats Frelin, Söderhamns kommun och Mohamed Chabchoub, Arbetsförmedlingen

...som jobbar med Samverkan Söderhamn, ett av exemplen som presenterades vid kommundialogen på Arlanda den 15 december.

Hur började arbetet med Samverkan Söderhamn?
- Det började 2008 med att kommunen tog ett inriktningsmål om att vi skulle hamna över riksgenomsnittet i Arbetsförmedlingens rankinglista av kommuners arbete för arbetslösa ungdomar. Därefter samlade vi alla berörda parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och förvaltningar till ett möte. Vi tog fram möjliga taktiker för att nå vårt mål och punktade en strategi. Det var inte svårare än så! Kärnan i strategin var att samla personal och kompetens, att skapa en arena, att jobba med en gemensam målbild och med ansvar och roller. Det är faktiskt samma saker vi jobbar med än, det blir man inte klar med, säger Mats.

Vad har arbetet resultatet i?
- Vi är resultatstyrda och arbetslösheten skulle vara betydligt högre om vi inte hade jobbat med detta. Men vad vi tycker är viktigt att lyfta fram är saker som inte alltid går att mäta i siffror. Att startsträckan för att skapa en handlingsplan för en person med detta arbetssätt blir mycket kortare går inte att se i en stapel, säger Mohamed.
- Istället för att boka in möten hos socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, vilket kan ta flera veckor och resultera i flera handlingsplaner för en person, går det här att på 35 minuter få en plan som innefattar allt. En annan fördel är att ingen faller mellan stolarna då alla enheter är samlade. Vi täcker upp för varandra. Det ger verkligen många vinster, säger Mats.

Mats Frelin, Söderhamns kommun och Mohamed Chabchoub, Arbetsförmedlingen. Foto: Regeringskansliet.

Hur skulle ni uppmuntra andra att gå tillväga för att samverka kring ungdomsarbetslösheten?
- Till en börja med - sluta prata om "vi" och "ni". Sluta skylla på varandra och prata om hur vi kan göra det här ihop, säger Mohamed. Hur kan vi tillsammans hjälpa de här individerna att bli självförsörjande? Det är allas mål. Även om vi jobbar på olika ställen så är vi kollegor.
- Börja från noll. Det är viktigt att ha förståelse och respekt för varandras verksamheter. Jag kan inte tänka mig att jobba på något annat sätt, säger Mats.

Fler nyheter i korthet

Extravalet stoppar översynen av Arbetsförmedlingens kontorsnät

Arbetsförmedlingen hade långtgående planer på att stänga en stor mängd arbetsförmedlingar över hela landet, som en del av förnyelsen av Arbetsförmedlingen. Denna översyn stoppas nu på grund av extravalet.

105 000 fler jobb på två år

Sysselsättningen ökar med 46 000 år 2015 och ytterligare 59 000 år 2016. De tre storstadsregionerna, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får en stark jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. Länen utanför storstadsregionerna gynnas av att de nya jobben främst kommer inom offentlig sektor. Arbetslösheten minskar från 8,0 procent 2014 till 7,9 procent 2015 och 7,7 procent 2016. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2015 och 2016.

Färre arbetslösa i hela landet

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska i alla län. I slutet av november var de 374 000 personer, vilket motsvarar 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 27 500 färre än i fjol. Den förbättrade arbetsmarknaden gagnar framförallt län som redan har en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Därmed ökar skillnaden i relativ arbetslöshet mellan län som har en stark respektive svag utveckling.

Nyanlända akademiker löser svenska företags rekryteringsbehov

För att klara framtidens behov av arbetskraft behöver Sverige bli bättre på att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Arbetsförmedlingens projekt Nationell Matchning har under tre år samarbetat med arbetsgivare för att matcha utländska akademiker till arbete.

Jämställda karriärer och löner?

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner vilket får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter. Det visar två forskningsrapporter som JA-delegationen publicerat.

Ministrar diskuterade ungdomar och sysselsättning

Vikten av att unga får arbete diskuterades på rådsmöte i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.