Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken - oktober 2014
23 oktober 2014

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på Ylva Johansson. Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Jag är jublande glad, otroligt stolt och full av entusiasm över att ha fått detta fina och stora förtroende.

Sverige har fått en samarbetsregering vars fokus är att skapa ett Sverige som håller ihop. Mitt uppdrag som arbetsmarknadsminister är stort och utmanande - att lösa arbetslösheten och skapa en välfungerande arbetsmarknad. Det är frågor jag verkligen har längtat efter att få ta itu med och jag är glad att äntligen få sätta igång med att genomföra den politik som ska möta dessa utmaningar.

Ungdomar och arbetsmiljö i fokus för arbetsmarknadspolitiken

Flera tryckta budgetpropositioner på en hög. Foto: Regeringskansliet

I budgetpropositionen för 2015 tar regeringen flera initiativ för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, bland annat genom satsningar på en 90-dagarsgaranti för unga, traineejobb och utbildningskontrakt. Regeringen föreslår också satsningar på ett modernt arbetsliv, höjt tak i a-kassan, en förbättrad arbetsförmedling, tidigarelagda resurser till EU:s sysselsättningsinitiativ och extratjänster. Regeringen avser även att sänka anordnarbidraget i fas 3.

Arbetsmarknadsministerns stab

Regeringen har utsett två statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Erik Nilsson, som närmast kommer från tjänsten som chef för utvecklingsavdelningen på Skolverket och Irene Wennemo, som har en bakgrund som huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen samt har innehaft olika chefspositioner inom LO.

Natalie Sial är Ylva Johanssons pressekreterare och kommer närmast från Socialdemokraternas kansli där hon ansvarade för digital kommunikation. I staben finns två politiskt sakkunniga, Rasmus Cruce Naeyé och Milischia Rezai. Rasmus kommer närmast från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen där han arbetade med politisk strategi och opinionsanalys och Milischia, som tidigare har arbetat som kommunikationsrådgivare på JKL.

Fler nyheter i korthet

JA-delegationen undersöker hur jämställt och inkluderande arbetslivet är

Hur inkluderande arbetslivet är och hur arbetsvillkoren och arbetets organisering ser ut för kvinnor och män med olika bakgrund och kompetenser försöker JA-delegationen beskriva i två forskningsantologier som presenterades den 8 oktober.

I den första rapporten, "Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet" (SOU 2014:30), konstateras bland annat att könssegregeringen på arbetsmarknaden minskar. I den andra rapporten, "Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet" (SOU 2014:34), konstateras att strävan efter jämställdhet mellan könen inte är tillräckligt, eftersom arbetslivet är segregerat på flera ledder än så.

Besvär på grund av jobbet ökar

Allt fler får besvär på grund av arbetet. Det visar en ny rapport som SCB genomfört på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Orsaker som stress och andra psykiska orsaker ökar mest, i synnerhet bland kvinnor.

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö på remiss

Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsskador 2013" visar att antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren. Regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling är delar av det förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket sänt ut på remiss.

Fokus på stress i Arbetsmiljöverkets nya kampanj

Just nu pågår en kampanj där Arbetsmiljöverket inspekterar en rad branscher över hela landet för att åtgärda stress i arbetslivet. Initiativet till kampanjen kommer från EU-nivå där 30 länder medverkar. I Europa upplever hälften av arbetstagarna att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på deras arbetsplats.

Färre inskrivna arbetslösa och fler lediga platser

Totalt 371 000 personer var inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i september. Det är 31 000 färre än samma period i fjol och motsvarar 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Minskningen av antalet inskrivna arbetslösa går snabbare bland kvinnor än bland män.

Unga får ekonomiskt stöd för att jobba utomlands

Nu kan unga som vill jobba i något annat EU-land få ekonomiskt stöd via ett projekt på Arbetsförmedlingen. Arbetssökande mellan 18-30 år som får en anställning i ett annat EU-land under sex månader eller längre kan ansöka om ersättning för kostnader. Pengarna är tänkta som ett startbidrag för att kunna betala den första hyran och etablera sig i landet.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet