Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 1, 2015
12 februari 2015

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jag gillar verkligen att vara arbetsmarknadsminister.

Det är klart att det är ett stort och svårt ansvar att nå regeringens höga ambitioner att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Vi satte igång tidigt med en landsomfattande kommundialog med siktet att bygga ett nytt samarbete mellan stat och kommun för att på riktigt angripa ungdomsarbetslösheten så att ingen ung skall lämnas i långtidsarbetslöshet. Snart har jag träffat alla Sveriges kommuner.

Tillsammans för unga i jobb

Samtalen för #ungaijobb fortsätter

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fortsätter samtalen med Sveriges kommuner om hur stat och kommun gemensamt kan minska ungdomsarbetslösheten. Över hälften av kommundialogerna har genomförts. På regeringens temasida "Tillsammans för unga i jobb" kan du ta del av de goda exempel som lyfts vid respektive kommunkonferens.

Delegationens arbete tar fart

Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) deltar på samtliga kommundialoger och kommer därefter att arbeta vidare i enlighet med sina direktiv. Delegationens uppdrag sträcker sig till februari 2018. Arbetande ordförande i delegationen är Lil Ljunggren Lönnberg. I delegationens kansli, som är under uppbyggnad, arbetar Pontus Ringborg, kanslichef och Susanne Zander, sekreterare. För att kontakta delegationen, använd info.dua[a]regeringskansliet.se.

Samarbete ska ge arbete åt fler unga

Inför 2015 ökar Arbetsförmedlingen i Gävle fokuseringen på ungdomar genom bland annat ett systematiskt arbete med Gävle kommun och de ungdomar som inte har slutfört sina studier.

Hallå där... Ylva Wretås, Västerås stad och Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås

...som jobbar med projektet You 2.0 som var ett av de goda exempel som presenterades vid kommundialogen i Örebro den 20 januari.

Vad handlar You 2.0 om?
- You 2.0 är ett projekt som växt fram ur långsiktiga strategiska samarbeten mellan stat, kommun och näringslivet lokalt i Västerås. Vi tar sig an två stora och viktiga utmaningar, ungdomsarbetslösheten och kompetensförsörjningen, säger Ylva.
- Vi stärker ungdomarna i deras yrkesval under en första preparandmånad som bland annat innehåller fördjupad arbetsmarknadskunskap. Detta följs sedan av vägledning, praktik och mentorskap med den långsiktiga ambitionen att ungdomen får en tydligare bild av vad som krävs för att ta sig till ett visst yrke eller en viss bransch där det också finns ett uttalat behov av arbetskraft och kompetens, säger Kauko.

Vad har projektet resulterat i?
- You 2.0 har pågått under drygt ett år och hittills har 640 ungdomar deltagit i det inledande seminariet om arbetsmarknadskunskap, 185 ungdomar har deltagit i preparandmånaden och drygt 150 ungdomar av dessa har fått arbete och/eller påbörjat studier. Ett antal arbetsgivare har också tagit tydliga steg för att säkra sin kompetensförsörjning framöver, säger Kauko.

Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås och Ylva Wretås, Västerås stad. Kauko Leppälä och Ylva Wretås.

Vilka framgångsfaktorer kan ni se och vilka utmaningar har funnits?
- En viktig framgångsfaktor är att det finns ett engagerat och aktivt näringsliv, i vårt fall i formen av en ekonomisk förening, Jobba i Västerås. Vi har också en tydlig samsyn kring målen med projektet och vi bygger arbetet på förtroende och tillit. Tidig information och kommunikation är viktiga pusselbiter. Vi tar tillvara på tidigare erfarenheter och försöker hela tiden utveckla det vi gör. Att projektet är väl förankrat i olika strategiska sammanhang betyder att vi också tar ett gemensamt ansvar. Här spelar bland annat vårt arbetsmarknadsråd en viktig roll, säger Ylva.
- Den stora utmaningen ligger i att hitta former för det fortsatta arbetet, att i någon form permanenta verksamheten så att den kan fortgå. En utmaning som vi har jobbat med är att i praktiken hitta bryggor över våra statliga, kommunala uppdrag sett i relation till näringslivet och ungdomarna. Då är det otroligt viktigt att man hela tiden är fokuserad på att hitta lösningen på de eventuella hinder och problem som uppstår. Prestigelöshet, kreativitet och mod är våra nyckelord, säger Ylva.

Fler nyheter i korthet

Arbetsmarknadsministern träffade kommissionär Thyssen

I mitten av januari besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommissionärer och parter i Bryssel. Ylva Johansson hade bland annat tagit initiativ till ett möte med Marianne Thyssen, EU:s sysselsättningskommissionär, för att flytta fram positionerna när det gäller ordning och reda och schyssta villkor på arbetsmarknaden.

Matchningen prioriteras

I regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen budgetåret 2015 framgår att Arbetsförmedlingen under 2015 ska prioritera målet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska också minska ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt öka andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier.

Ylva Johansson hälsar på Göran Arrius, SACO:s ordförande. Göran Arrius, SACO:s ordförande, deltog på mötet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

Uppstart av arbetet med en ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjöd i början av februari in arbetsmarknadens parter för att starta upp arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöpolitiken prioriteras högt av regeringen och ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Olycksdrabbade branscher inspekteras under våren

Med start i januari började Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel. Vanliga typer av arbetsolyckor sker i samband med användning av truck, samt belastningsskador på grund av tunga lyft eller bristande ergonomi.

Myndigheter förenklar för nyanlända

För att förenkla för nyanlända startar pilotprojektet "Mötesplatser och information". Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen ska tillsammans ge ett samlat stöd till nyanlända. Ambitionen är att projektet ska leda till en snabbare etableringsprocess.

Störst tillväxt av tjänsteyrken

Under 2015 stiger sysselsättningen med omkring 46 000 personer. De nya jobben kommer främst inom offentlig sektor. Möjligheten att få jobb är störst inom yrken med tjänsteinriktning, som hälso- och sjukvård men konkurrensen är fortsatt hård för den som vill jobba inom industriell tillverkning. Det visar Arbetsförmedlingens rapport "Var finns jobben" som presenterades den 15 januari.

Fortsatt minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska. Det visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik från januari 2015. I slutet av januari var 389 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 23 000 färre än för ett år sedan.

Statistiken från december 2014 visar att det är främst personer som varit utan arbete en kortare tid som får jobb.

Uppdaterad yrkeskompass visar var jobben finns

Inför gymnasievalet har Arbetsförmedlingen uppdaterat framtidsutsikterna för 200 yrken. Yrkeskompassen, som går att hitta på Arbetsförmedlingens webbplats, visar var jobben finns på ett, fem och tio års sikt.

Fler sommarjobb än tidigare ute redan nu

Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. Redan nu finns det över 16 700 lediga sommarjobb i Platsbanken att söka. Nytt för i år är att alla dessa sommarjobb finns i en app, Sommarjobba, tillsammans med en rad tips och råd om att söka jobb.

Löneutveckling till och med november 2014

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med november 2014. För arbetare ökade lönerna med 2,8 procent och för tjänstemän med 2,9 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Medlingsinstitutet för budgetåret 2015. Medlingsinstitutet får i uppdrag att under 2015 analysera de centrala kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.