Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 2, 2015
6 mars 2015

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Efter ett par lärorika månader har jag nu genomfört mitt sista möte i dialogturnén med landets alla kommuner.

Under resans gång har jag fått många kloka synpunkter på hur våra förslag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten kan vässas ytterligare. Det har också varit glädjande med den positiva respons som vi har fått från deltagarna i dialogerna.

Tillsammans för unga i jobb

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Kommundialogerna om ungdomsarbetslösheten avslutade

Den 27 februari avslutades arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons kommundialogturné med Sveriges kommuner. Totalt har 249 kommuner deltagit i samtalen om hur stat och kommun gemensamt kan minska ungdomsarbetslösheten. På regeringens temasida "Tillsammans för unga i jobb" kan du i efterhand ta del av Ylvas anförande vid dialogerna och se presentationerna från de goda exempel som presenterats runt om i landet.

Hallå där... Hallå där... Petra Jansson Arbetsförmedlingen och Anki Garces Stockholms stad

...som jobbar med projektet UNGKOMP som är ett samarbetsprojekt för att halvera arbetslösheten för unga långt från arbetsmarknaden och samtidigt utveckla myndigheternas arbetssätt. Projektet presenterades vid kommundialogen på Arlanda den 27 februari.

Vad handlar projektet UNGKOMP om?
- UNGKOMP är ett projekt som tillvaratar erfarenhet från ESF-finansierade föregångaren, Unga in, som även det var ett nationellt projekt. Konceptet har lyckats vinna de ungas förtroende och 87 procent har gått vidare till lämplig planerad insats, varav 62 procent till arbete och utbildning. Arbetet är i uppstartsfas och projektet planeras att fortgå till och med 2018 och kommer då att finnas på 18 orter, säger Petra.
- Vi är stolta över att vi har utvecklat ett arbetssätt som vi uppfattar ligger helt i linje med det arbetsmarknadsministern vill att vi ska göra, säger Petra. I UNGKOMP är Arbetsförmedlingen och kommunen samordnade och vi arbetar tillsammans i multikompetenta team för arbetslösa unga som står långt från arbetsmarknaden.
- Utöver att halvera arbetslösheten för unga som står långt från arbetsmarknaden är UNGKOMP också en viktig utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete. Syftet är att öka myndighetens förtroende och effektivitet.

Hur har samarbetet fungerat mellan Arbetsförmedling och Stockholms stad, som var en av de fem orterna i Unga in?
- Vi har haft konkret samverkan på flera plan. Vi har kunnat påverka verksamheten genom att vi suttit med i den lokala styrgruppen för projektet. Projektledaren har deltagit i Arbetsmarknadsförvaltningens samordningsgrupp för ungdomsfrågor och även i planering och diskussion runt andra insatser. På plats i projektet har personal från staden arbetat tillsammans med Arbetsförmedlingens medarbetare. På så sätt har vi både kunnat samordna vårt arbete strukturellt och på individnivå, givit unga tillgång till fler insatser och nått en samsyn kring ungdomsfrågorna, säger Anki.

Petra Jansson, Arbetsförmedlingen och Anki Garcés från Stockholms stad. Petra Jansson och Anki Garcés.

Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna?
- Den allra viktigaste utmaningen är att vinna ungas förtroende och det vet vi från utvärderingarna att vi gör med det här konceptet. Vi har anställt arbetslösa unga som speglar målgruppen och det greppet är avgörande för att forma verksamheten så att de unga vill samarbeta med oss myndigheter. Vi har till exempel små lounger istället för myndighetsmiljöer och undviker datorerna vid första samtalet. Det multikompetenta teamets spännvidd möjliggör att vi snabbt och effektivt kan fånga in och adressera deltagarnas behov. Vi börjar alltid på det trappsteg där den unge befinner sig. Det är svårt att ta del av studie- och yrkesvägledning och jobbsökarkurs om man inte vet var man ska sova på natten, säger Petra.
- Ingen myndighet kan ensam klara uppdraget med unga långt från arbetsmarknaden. Framtiden är här och nu så med UNGKOMP fortsätter vi tillsammans för att hitta lösningar för de unga som bäst behöver oss, avslutar Petra och Anki.

Fler nyheter i korthet

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända genom trepartssamtal

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad inleder regeringen inom kort samtal med arbetsmarknadens parter för ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden. Syftet är att branschvis komma överens om hur och vad som behövs för att ta tillvara nyanländas kompetenser och tillgodose arbetsmarknadens behov av bristkompetens.

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots. Anledningen är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser. Arbetsförmedlingen kommer nu att anställa egen personal på arbetsförmedlingskontoren. Dessa, som ersätter lotsarna, ska i huvudsak ge arbetsförberedande och arbetsnära stöd samt visst socialt stöd till arbetssökande med etableringsplan.

Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Regeringen har beslutat om att i Arbetsförmedlingens instruktion förtydliga att myndighetens verksamhet ska utformas så att den främjar jämställdhet och mångfald och motverkar en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Jämställdhet på arbetsmarknaden är av grundläggande betydelse för jämställdheten i övrigt i samhället. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2015.

Ministrar diskuterar tillväxt och jobbskapande i EU

EU:s arbetsmarknadsministrar ska diskutera prioriteringar på sysselsättnings- och socialpolitiska området inför Europeiska rådets toppmöte i mars. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar i rådsmötet som hålls i Bryssel den 9 mars.

Statssekreterare Irene Wennemo i samtal med Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet. Statssekreterare Irene Wennemo i samtal med Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet - Första kunskapsseminariet om ny arbetsmiljöstrategi

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu satt igång arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. Den 3 mars ägde det första rum med temat nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa

Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet annars missas risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i projektet Kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket jobbat med sedan 2011 och som nu lämnat sin slutrapport till regeringen.

Många företag saknar systematiskt arbetsmiljöarbete

Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckan. Under 2014 genomfördes en europeisk inspektionskampanj mot denna typ av olyckor och i Sverige genomfördes närmare 500 inspektionsbesök. Över hälften av de besökta företagen fick krav från arbetsmiljöinspektörerna där de flesta kraven gällde att det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar saknades.

Tyskland och Polen toppar listan över utstationerad arbetskraft

Under 2014 befann sig i snitt varje månad 7 800 utstationerade arbetstagare i Sverige. En tredjedel av dessa kom från företag i Tyskland och Polen och majoriteten var verksamma inom bygg- eller tillverkningsbranschen.

Möjligt för alla upp till 35 att söka stöd vid jobb i Europa

Personer som är mellan 18-35 år och som vill jobba i Norge, Island eller ett EU-medlemsland kan nu söka ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen. Pengarna är tänkt som hjälp att etablera sig när en person har fått ett jobb och kan exempelvis gå till resa eller en första månadshyra.

Medlingsinstitutets årsrapport för 2014 presenterad

2014 var ett år med ett fåtal förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 43 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Den genomsnittliga lönen i Sverige år 2013 var 30 600 kronor och löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar sakta. Detta är några av det fakta som presenteras i Medlingsinstitutets rapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014".

Löneutvecklingen till och med december 2014

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent under år 2014. Även för arbetare såväl som för tjänstemän ökade lönerna med 2,8 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes också till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.