Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 7 - 2014
29 augusti 2014

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på Elisabeth Svantesson. Elisabeth Svantesson. Foto: Jann Lipka

Regeringen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350 000 fler. Men framförallt så betyder det att jobben ska komma fler till del. Därför vill regeringen utvidga YA-jobben till vuxna som varit utan arbete en längre tid.

Hallå där..

Hallå där... Carin Hallerström, Unionens utredare för arbetsmarknadsfrågor.

Regeringen har fattat beslut om åtgärder för ökade möjligheter till omställning i arbetslivet för personer som har a-kassa. De nya bestämmelserna, som är ett resultat av trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter, innebär bland annat att studier får bedrivas med a-kassa under en tid.

Hur ser du på den förändring som nu har genomförts?

- Möjligheten att ta del av kortare kurser inom ramen för en omställningsinsats har varit mycket efterfrågad både av förbunden inom PTK och av Svenskt Näringsliv och är något som vi välkomnar. Det är också bra att regelverket kring a-kassa parallellt med studier tydliggörs. Det är viktigt att som enskild kunna veta var gränserna gällande studier och a-kassa går.

Varför är det viktigt att kunna kombinera studier och a-kassa?

- Vår utgångspunkt är att det är värt att uppmuntra att arbetssökande på olika sätt väljer att höja sin kompetens, för att på så sätt komma närmare arbetsmarknaden. Att som arbetslös kunna fortsätta sina studier eller till och med börja studera på deltid är ett viktigt alternativ. Så underlättas omställningen på arbetsmarknaden.

Vilken betydelse har trepartssamtalen haft?

Carin Hallerström. Foto: Unionen Carin Hallerström. Foto: Unionen

- Vi har haft en mycket bra dialog med Arbetsmarknadsdepartementet kring omställningsfrågorna. Trepartssamtalen har på det sättet skapat en möjlighet för oss att beskriva vilka utmaningar tjänstemän möter i samband med omställning. Sedan är vi fortsatt mycket angelägna om att genom en kompetensutvecklingsstiftelse skapa möjlighet till längre utbildning under arbetslivet.

Fotnot

Unionen är ett partipolitiskt obundet fackförbund.

Nyheter i korthet

Ökade möjligheter till omställning för personer med a-kassa

Regeringen har fattat beslut om åtgärder för ökade möjligheter till omställning i arbetslivet för personer som har a-kassa. Förändringarna är ett resultat av trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter och träder i kraft den 1 oktober 2014.

Regeringen stöder insatser för studentmedarbetaravtal

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har beslutat om ekonomiskt stöd på 500 000 kronor för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal. Syftet med studentmedarbetaravtal är att skapa en bro från utbildning till arbetsliv och underlätta arbetsgivares framtida rekrytering av unga, färdigutbildade akademiker.

Regeringen ger ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om yrkesintroduktionsavtal

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige - och IF Metall beviljas 500 000 kronor för att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal genom att öka kunskapen hos företag om detta avtal.

Ett enklare arbetsmarknadspolitiskt regelverk

I en departementsskrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2014:29) föreslås förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Förenklingarna ska göra det tydligare för berörda aktörer samtidigt som det skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Protokoll och rekommendation mot tvångsarbete

ILO antog i juni ett protokoll och en rekommendation som ska förstärka det internationella samarbetet mot tvångsarbete. De förtydligar ländernas ansvar för att förebygga tvångsarbete, skydda offren, ge möjligheter till kompensation och tillgång till en rättsprocess för att ställa förövarna till svars. Det fanns ett brett stöd bland arbetstagare, arbetsgivare och regeringar för att godkänna protokollet och rekommendationen. Medlemsländerna har nu cirka ett år på sig att, om de beslutar så, ratificera protokollet mot tvångsarbete.

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden

Antalet nyanmälda platser fortsätter att öka och var i juli nästan 44 000. Det är 7 000 fler än för ett år sedan. De inskrivna arbetslösa minskar både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av juli var 364 000 personer inskrivna som arbetslösa vilket motsvarar 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Det visar arbetskraftundersökningarna för juli. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent.

Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda

Under andra kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 779 000 personer, en ökning med 62 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen beror till stor del på fler sysselsatta bland de utrikes födda. Det visar arbetskraftsundersökningarna för 2:a kvartalet 2014.

Dolda arbetsmiljöfaror i fokus för ny kampanj

Små företag är sämre än större när det gäller kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete, och allra sämst är det ställt med kunskaperna inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmiljöverket satsar nu på att öka kunskapen om "dolda" faror på företag som webbyråer och datakonsulter.

Nytt material från Arbetsmarknadsdepartementet: Aktuella insatser mot främlingsfientlighet och intolerans

Regeringen har under senare år kraftigt höjt ambitionsnivån när det gäller kampen mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. De aktuella insatserna presenteras nu i skriften Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet. Här finns även exempel från verksamheter i Jokkmokk, Kungälv och Malmö. Du kan beställa skriften kostnadsfritt.

Om nyhetsbrevet

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden