Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 4, 2015
5 maj 2015

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Samarbete för bättre etablering - nu sluter fler upp

Samarbete lönar sig. Det gäller inte minst i arbetsmarknadspolitiken, där arbetsmarknadens parter, civilsamhället, kommuner och landsting kan vara avgörande dörröppnare för personer som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Nyheter i korthet

Flera parter intresserade av snabbspåren

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen inlett samtal med arbetsmarknadens parter om en förbättrad etablering av nyanlända. Ett syfte med dessa samtal är att åstadkomma snabbare vägar, s.k. snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Efter de inledande samtalen har flera branscher visat intresse för regeringens satsning på snabbspår.

Allt fler akademiker till Sverige

En av fyra nyanlända som kommer till Sverige har en eftergymnasial utbildning på minst två år. De vanligaste utbildningarna är inom företagsekonomi och handel, teknik samt sjukvård. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Hög nettoinvandring behövs

Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen satsningar på ett modernt och hållbart arbetsliv, traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar och en historisk satsning på arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår även satsningar för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Nytt uppdrag till Arbetsmiljöverket - genusanalys av dödsolyckor

Den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad och endast 3 yrken av de 30 vanligaste har en jämn könsfördelning. Kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika delar av arbetslivet, därför utsätts de också för olika typer av arbetsmiljörisker. Kvinnorna dominerar när det gäller anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar. Män är överrepresenterade när det gäller anmälningar av arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen. Därför kommer arbetsmarknadsministern i det reviderade regleringsbrevet för 2015 att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckorna på arbetet ur ett genusperspektiv.

Carina Gunnarsson. Carina Gunnarsson. Foto: Regeringskansliet

Ny generaldirektör för Medlingsinstitutet

Regeringen har utsett Carina Gunnarsson till ny generaldirektör och chef för Medlingsinstitutet. Hon är i dag ordförande i Arbetsdomstolen och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2015.

Nya ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse

Regeringen har förordnat fem nya ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse. Det är Inger Källgren Sawela, kommunalråd (M) i Gävle, Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö, Erik Thedéen, VD vid KPA Pension, Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, samt Ola Petterson, chefsekonom på LO. Förordnandena gäller till och med 31 mars 2018.

Arbetsmarknadsministern på informellt ministermöte i Riga

Den 21-22 april deltog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett informellt möte för arbetsmarknadsministrar inom EU i Riga, Lettland. På agendan stod en diskussion om den sociala dialogen inom EU och dess roll för tillväxt och en diskussion om framgångsfaktorer för den sociala dialogen på nationell nivå.

Dialog mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten

Den 27 april inleddes dialogkonferenserna om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. I samarbete med Delegation för unga till arbete (Dua) har Arbetsförmedlingen i ett första steg bjudit in Skånes kommuner för att jobba fram lokala överenskommelser och därmed lägga en bra grund för gemensamma regionala och lokala initiativ. Dialogkonferenserna fortsätter därefter över landet.

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att förstärkas, men arbetslösheten minskar allt långsammare. I slutet på mars var 376 000 personer inskriva arbetslösa. Det är 16 000 färre än för ett år sedan.

Världsdagen för arbetsmiljö

Världsdagen för arbetsmiljö ägde rum den 28 april. I en debattartikel skrev arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med arbetsmarknadens parter och generaldirektören för Arbetsmiljöverket om det gemensamma arbetet för att möta arbetslivets utmaningar och möjligheter.

Ylva Johansson. Ylva Johansson. Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi - hållbart arbetsliv

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman, det nästa äger rum den 18 maj. Måndagen den 13 april genomfördes det andra seminariet på temat behov av ett förlängt och hållbart arbetsliv. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo deltar vid seminariet.

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor

Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering av fel är nycklar till att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet. Det skriver forskare från Lunds universitet i en ny kunskapssammanställning, som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Socialsekreterares arbetsförhållanden inspekteras

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten. Under april 2015 startar Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för socialsekreterare.

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i arbetslivet och mest drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Trenden visar att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga riskerna. Arbetsmiljöverket kommer därför genomföra inspektioner i branscher där problemen är som värst.

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar därför ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag som ofta har rollen som entreprenörer.

Befälsutbildning under värnplikten gör dig till chef

En ny IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30-40 års ålder med 75 procent.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.