Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster

Prop. 2011/12:122

Utgiven:
20 mars 2012

Typ:
Proposition

Avsändare:
Kulturdepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort.

I stället föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor.

Förslaget till ändring i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 21 december 2012. Kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (2 st)
Proposition (2 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)