Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Fem pilotkommuner för romsk inkludering utsedda

Arton kommuner ansökte om att bli pilotkommuner för romsk inkludering. Regeringen har fattat beslut om att utse fem av dessa - Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Linköpings kommun, Luleå kommun och Malmö till pilotkommuner.

- Det är glädjande att så många kommuner har velat delta i arbetet med att förbättra romernas situation. Det behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att fler romer får chansen att gå ut skolan och komma i arbete. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom, säger integrationsminister Erik Ullenhag.


Regeringen presenterade tidigare i år sin strategi för romsk inkludering. I denna aviserades att arbetet med romers inkludering till stor del kommer att koncentreras till fem pilotkommuner, där utvecklingsarbetet ska ske inom områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Tanken med pilotverksamheten, som genomförs åren 2012-2015, är att ta fram goda exempel som sedan ska spridas över landet.


De nu utsedda kommunerna kommer att få ett bidrag om cirka 700 000 kronor per år per kommun efter att projektplanerna har godkänts. Bidraget ska användas för att bygga upp en struktur eller motsvarande långsiktiga lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering.


Vidare ska kommunerna

  • identifiera romers behov och eventuella problem genom nulägesbeskrivningar i samverkan med relevanta myndigheter,
  • bedriva metodutveckling i centrala verksamheter såsom utbildning, arbete, hälsa och socialtjänst i samråd med relevanta myndigheter och vad gäller hälsa även med landstingen,
  • dokumentera kontinuerligt och systematiskt de åtgärder som vidtas och noga följa upp dem och att planeringen av den externa utvärderingen integreras i planeringen av åtgärderna, och
  • säkerställa lokal romsk delaktighet och lokalt romskt inflytande i utvecklingsarbetet.

Kommunerna har också möjlighet att ansöka om bidrag för utbildning av brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola samt för att i samarbete med ett landsting pröva hälsokommunikatörer.

I anslutning till detta har regeringen också beslutat att uppdra till Arbetsförmedlingen att utifrån lokala förutsättningar sprida information och kunskap bland romer om den service och det stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Man ska också se till att enskilda arbetssökande hos förmedlingen ges den hjälp som de behöver.


Likaså ska Skolverket medverka i pilotverksamheten. Verkets uppgift blir bland annat att bättre beskriva romska barns och elevers situation i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i pilotkommunerna. Vidare ska Skolverket se till att lämplig utbildning görs tillgänglig för att utbilda cirka 20 brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola i dessa kommuner.


Skolverket ska dessutom främja utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg för barn, unga och vuxna på samtliga varieteter av romani chib.


Kontakt

Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
work 08-405 10 00