Tal vid invigningen av World Art Day

Det talade ordet gäller.

Dear friends,
First of all, I would like to thank you for inviting me to this great international event: the World Art Day. As minister for culture I welcome every occasion to highlight the arts.

What is culture and cultural regeneration without mindfulness, diversity and, of course, freedom of expression?

The role of the artist is generally said to challenge us and even some times to offend us.

But today, as the latest statistics show us, free expression in many cultural fields is threatened by pressure from extremism, religious fanaticism, political extremism and also by self-appointed guardians of morality and taste.

Defending artistic expression, which is one of our most basic freedoms, remains among the government's highest priorities.

And now if you excuse me I will say continue in Swedish.

I Sverige är yttrandefriheten skyddad i vår grundlag. Det betyder att alla har frihet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Det är en självklar del av kulturpolitiken att bevaka och bevara denna frihet, men också att fortsatt verka för att alla ska kunna delta i samhällsdiskussionen - inte minst genom konsten och kulturen. Konstnärlig frihet måste därför garanteras genom en kulturpolitik som inte kontrollerar det konstnärliga innehållet.

Målsättningen för den svenska nationella kulturpolitiken är att öka tillgången till kultur för alla i hela Sverige. Detta gäller såväl kontakt med professionell kultur av hög kvalitet som genom eget kreativt skapande.

Men att stödja internationellt kulturellt utbyte och mångfald är också ett kulturpolitiskt mål för regeringen. Det kan till exempel ske genom att man sammanför konstnärer och konstnärskap, från olika kulturella, sociala, etniska och religiösa bakgrunder, och därigenom skapar nya möjligheter för uttryck och kvalitéer. Det är därför glädjande att vi i dag kan uppmärksamma konsten på det gränsöverskridande sätt som World Art Day står för.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Detta står i de nationella målen - kulturpolitikens egen grundlag, som är beslutad i Sveriges riksdag.

Men för alla människor är den rätten inte självklar. För mig som verkat som journalist i 20 år och numer är politiker på heltid är det snudd på en daglig plikt att på olika sätt bidra till att upprätthålla yttrandefriheten - även om den sårar eller ibland till och med kränker människor - eller idéer.

Regeringen har i sitt uppdrag till Kulturrådet betonat betydelsen av yttrandefrihet inom den internationella verksamheten. Och vi vet alla hur betydelsefulla konstnärer, journalister, författare är för den demokratiska utvecklingen i många länder.

För kulturen kan vara farlig - inte minst för icke-demokratiska krafter! Konstnärer vågar bryta mönster. Ibland är det inte samstämmigt, ibland är det farligt, även för dem själva.

En påminnelse fick jag senast häromdagen, när jag besökte Magasin 3:s utställning av den kinesiske konstnären Ai WeiWei.

Samtidigt vet vi ju alla att utan ett visst mått av risktagande, uppstår ingen utveckling. Just därför, är det så nödvändigt att uppmuntra människor till att tänka nytt och att utvecklas.

International Association of Art valde Leonardo da Vincis födelsedag den 15 april för att fira World Art Day. Leonardo da Vinci, som rörde sig fritt mellan områden som konst, arkitektur och naturvetenskap.

Och i det sammanhanget känns det naturligt att betona att begreppet konst kan breddas till alla kulturområden. Litteratur till exempel.

Statens kulturråd har fått regeringens uppdrag att fortsätta sitt arbete för att skapa fler fristäder åt förföljda författare, något som ska ske i samarbete med Svenska Pen som också fått stöd för sin verksamhet med att bistå fängslade författare och journalister.

Men frånvaron av fysiska hot är inte det enda som krävs för att garantera yttrandefriheten. Konstnärers villkor är en återkommande fråga, inte bara hos oss, utan i flertalet EU-länder där detta ofta diskuteras. Det handlar då till exempel om att vidga perspektiven och efterfrågan på konstnärliga verk och prestationer.

Min ambition är att konstnärers beroende av generella stödsystem ska minska och i stället ersättas av bättre möjligheter att leva av sitt arbete och konstnärskap. Och det gör vi på olika sätt. Men medan många andra länder skär ner sina kulturbudgetar har vi i Sverige satsat mer. Varje år har kulturbudgeten ökat och flera av satsningarna berör direkt bildkonstområdet.

För att avsluta, och eftersom vi firar The World Art Day, vill jag betona det självklara i att samhället i dag är globalt, gränslöst - och att detta tydligt märks även inom kulturlivet. Men såväl Sveriges position i världen, som världens position i Sverige, kan förstås stärkas. Ett starkt och livaktigt kulturliv med en tydlig internationell dimension är en viktig del av detta.

Jag vill se mer mångfald och mer valfrihet. Jag vill se ett kulturliv som inte stänger ute någon - vare sig genom sitt utbud, sin verksamhet eller i sin publik. I kulturlivet måste det finnas utrymme för många röster och ansikten, det måste var högt i tak och tolerans, annars stagnerar kulturen och därmed hela samhället.

Och många röster kommer också att finnas i dag, i den spännande arena som Svenska Konstkritikersamfundet har ordnat med deltagare från hela världen.

Så nu vill jag framföra mina varmaste gratulationer till alla organisatorer och samarbetspartner i evenemanget. Jag vill tacka Moderna museet för mottagandet samt än en gång gratulera KRO, som firar sin 75-årsdag i dag.

Mina vänner, dear friends, I hereby declare the World Art Day opened! Tack! Thank you!