Rådet för allmänna frågor den 16 december 2011

Vid rådsmötet för allmänna frågor den 16 december stod EU:s sammanhållningspolitik på agendan. Näringsminister Annie Lööf representerade Sverige vid mötet.

EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Sammanhållningspolitikens främsta instrument är strukturfonderna och sammanhållningsfonden, som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget eller cirka 350 miljarder euro.

I oktober lämnade Europeiska kommissionen sitt förslag till lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken mellan åren 2014 och 2020. Vid allmänna rådets möte presenterade det polska ordförandeskapet en rapport om hur arbetet med detta paket fortskrider. Därefter diskuterade ministrarna frågorna om ett gemensamt strategiskt ramverk, kopplingen av programmen till Europa2020-strategin samt tematisk koncentration av sammanhållningspolitikens insatsområden.

Vanligtvis är det EU-minister Birgitta Ohlsson som representerar Sverige i allmänna rådet - det här var första gången som ministrarna med regionalt ansvar deltagit.

- Det har varit spännande och bra att få diskutera innehållet i sammanhållningspolitiken, inte enbart de budgetära frågorna, säger näringsminister Annie Lööf efter sitt första ministerrådsmöte.

- Vi har dels diskuterat strategisk programmering - alltså det ramverk som behövs för att vi ska synka program och de mål som vi ställt upp i Europa2020-strategin. Dels den tematiska koncentrationen som är viktig från svensk sida, det vill säga att vi ser till att få fokus och en tydlig strategi att arbeta målinriktat.

---
För information om samtliga dagordningspunkter som diskuterades på mötet, vänligen se uppföljning från rådet i högermarginalen.