Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Utredningen Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Regeringen har i dag gett lagmannen Ralf G Larsson i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det.

Långvarig överskuldsättning skapar sociala problem och utanförskap vilket i sin tur leder till kostnader för samhället. Det behövs åtgärder för att underlätta för evighetsgäldenärerna att ta sig ur överskuldsättningen. En anpassning av skuldbördan skulle underlätta för den enskilde att själv påverka sin situation, till nytta för sig själv, för borgenärerna och för samhället.


Trots att det funnits möjlighet till skuldsanering i snart tjugo år finns det fortfarande många som är överskuldsatta. Den kanske viktigaste förklaringen till det är att ett stort antal gäldenärer inte ansöker om skuldsanering. Det bedöms finnas tusentals gäldenärer som skulle kunna få skuldsanering om de ansökte om det, men som inte gör det. Skuldsaneringslagen utgår i dag från att gäldenären själv måste vara aktiv; det är gäldenären som förutsätts ta initiativ till att lösa sina ekonomiska problem. Men gäldenärer som i och för sig uppfyller kraven för skuldsanering har inte alltid den motivation eller initiativförmåga som krävs. Det ska nu utredas i vilka avseenden det är motiverat och ändamålsenligt att ställa de krav på agerande från gäldenären som görs i dag. Det ska också utredas om den hjälp som det allmänna lämnar överskuldsatta är tillräcklig.


I det sammanhanget ska det undersökas om det finns gäldenärer som inte beviljas skuldsanering trots att det är motiverat utifrån de grundläggande syftena med institutet. Utredaren ska också redovisa hur lång tid skuldsaneringsgäldenärer i allmänhet sammanlagt betalar av på sina skulder och utifrån redovisningen ta ställning till hur lång betalningsplanen bör vara.


Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.


Kontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask