Regelförenkling på Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, marknadsrätt, processrätt och straffrätt. Den största potentialen för regelförenkling ligger inom det civilrättsliga området, särskilt i fråga om associationsrätt samt redovisning och revision. Denna lagstiftning berör det stora flertalet företag och eventuella förenklingar kan därför ge stora effekter för många företag.

Regelförenkling är viktig del i Justitiedepartementets arbete. Inom departementet är strävan att identifiera förenklingsmöjligheter även i projekt som i grunden har motiverats av andra skäl. Underlag för prioriteringar inhämtas bland annat genom samråd med företagarorganisationer och andra intressenter. Åtgärderna sätts in där de bedöms ha störst effekt.

Särskild vikt läggs vid att på ett tidigt stadium under lagstiftningsprocessen ta fram underlag för att bedöma regelförenklingarnas effekter för företagen. När utredare tillsätts ges de ett tydligt uppdrag till att beräkna förslagens effekter på företagens administrativa bördor. Målsättningen är att lagstiftningen ska utformas på ett enkelt och tydligt sätt. Reglerna ska vara sakligt motiverade utan att vara onödigt betungande.

Regelförenklingar inom civilrätten

Utformningen av nationella regler har ofta sin grund i direktiv eller internationella konventioner. I förhandlingsarbetet, såväl inom EU som i andra internationella sammanhang, verkar departementet för att det inte ska införas onödiga regler och att reglerna ska vara utformade på ett lättbegripligt sätt. Den största potentialen för regelförenkling har bedömts ligga inom det civilrättsliga området, särskilt inom den associationsrättsliga lagstiftningen samt lagstiftningen för redovisning och revision. På just dessa områden har arbetet i allt högre utsträckning kommit att fokusera på förenklingsarbete och de möjligheter till undantag och lättnader som EU-direktiven ger. Här kan särskilt nämnas avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och förenklingar i redovisningsreglerna för små och medelstora företag.

Förenklingar som rör förhållandet mellan enskilda och myndigheter

Justitiedepartementets regelförenklingsarbete koncentreras även på frågor som rör förhållandet mellan enskilda och myndigheter, till exempel när det gäller krav som ställs i samband med att registreringsansökningar och andra handlingar ges in till myndigheter. En övergripande målsättning är att de regler som styr ansökningsförfarandet och andra handläggningsåtgärder ska vara utformade så att en sökande inte ska behöva ge in fler uppgifter och handlingar än nödvändigt. Handläggningstiderna vid myndigheter och domstolar ska förkortas. Även när det gäller arbetet med den processrättsliga lagstiftningen är inriktningen att modernisera och förenkla förfarandet, till exempel genom åtgärder som förkortar handläggningstiderna eller som kan underlätta kontakterna med myndigheterna. Denna målsättning gynnar såväl enskilda som företag.

Förenklingar på konsumentområdet

Lagstiftningen inom konsumentskyddsområdet innehåller också regler som berör företagare. Det rör sig bland annat om bestämmelser om informationsskyldighet vid marknadsföring, krav på prisuppgifter, krav på att varor ska vara säkra, förbud mot att tillhandahålla vissa farliga varor och en skyldighet att återkalla sådana varor, en skyldighet att märka varor och att ställa säkerhet.

En övervägande del av lagstiftningen om konsumentskydd bygger på EU-lagstiftning varför utrymmet för regelförenkling på nationell nivå i viss mån är begränsat. Ett nytt direktiv om konsumenträttigheter slår samman två direktiv till ett enda med syfte att bland annat underlätta för företagen att erbjuda sina produkter på den inre marknaden samt främja konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel. Detta uppnås delvis genom enhetliga regler på en hög skyddsnivå, men också genom att lagstiftningen är tydlig, förutsägbar och lättöverskådlig. En ny EU-förordning med regler för benämningar på textilier och märkning av textilprodukter har antagits och trätt i kraft under 2011. Förordningen ersätter tre direktiv och syftar till att benämningar på nya fibrer ska kunna antas snabbare och börja tillämpas samtidigt i hela unionen. Regelförenklingsarbetet är något som löpande beaktas inom ramen för arbetet med lagstiftningen.