Kringgående av tekniska åtgärder

Det är förbjudet att kringgå kryptering, lösenordsspärrar och liknande som används för att skydda musik och filmer med mera som till exempel säljs för nedladdning över internet.

Det är också förbjudet att kringgå kopieringsspärrar och annat som används för att hindra eller begränsa kopiering av till exempel musik eller film.

Man får alltså inte knäcka eller gå runt en lösenordsspärr eller kryptering för att gratis ta material som är till försäljning på nätet. Man får inte heller knäcka en kopieringsspärr för att kopiera en skiva. Har man köpt en cd eller dvd som är försedd med kopieringsspärr får man inte ta bort spärren ens för att göra en kopia för privat bruk.

Ibland kan kopieringsspärrar hindra att man tittar eller lyssnar på en cd- eller dvdskiva, till exempel i sin dator. I sådana fall får man bryta spärren för att kunna lyssna eller titta på det som finns på skivan.

Det är förbjudet att tillverka, sälja och hyra ut produkter för kringgående av tekniska åtgärder med mera. Det är också förbjudet att i förvärvssyfte inneha sådana produkter.

Frågor och svar

Varför finns det ett förbud mot att kringgå krypteringar och kopieringsspärrar m.m. och mot att sprida hjälpmedel för kringgående?

Eftersom det är så enkelt att göra kopior av upphovsrättsmaterial och att göra kopiorna tillgängliga för hela världen behövs ett förstärkt skydd för upphovsrätten. Syftet är helt enkelt att uppmuntra kreativt skapande, att se till att de som skapar något kan få betalt och att uppmuntra elektronisk handel med upphovsrättsmaterial. Precis som man måste betala för till exempel en dvd-film i en affär, måste man förstås betala om exemplar av filmen säljs för nedladdning över internet.

Omfattas alla typer av tekniska åtgärder av skyddet mot kringgående av tekniska åtgärder?

Nej, förbudet mot kringgående av tekniska åtgärder är begränsat i flera avseenden. Till att börja med omfattar förbudet endast sådana tekniska åtgärder som skyddar mot att man gör nya kopior eller gör materialet tillgängligt för allmänheten. Skälet för detta är att skyddet är inriktat på sådana handlingar som skyddas av upphovsrätten. En ytterligare begränsning av skyddet är att det endast är sådana tekniska åtgärder som är effektiva (verkningsfulla) som skyddas. Vill man ha skydd för en teknisk åtgärd får den alltså inte vara alltför enkelt utformad. Det innebär att tekniska åtgärder som utan större besvär kan kringgås av användarna, till exempel helt enkla spärrar, inte omfattas av reglerna.

För att kunna lyssna på cd-skivor med kopieringsskydd i en dator måste man ofta kringgå kopieringsskyddet. Är det olagligt?

Nej, det är tillåtet att gå förbi spärrar som hindrar dig från att till exempel lyssna på en cd-skiva i vilken apparat du vill. Man kan alltså lagligen gå förbi en spärr för att spela upp musik, filmer m.m. på alternativa operativsystem. En förutsättning är dock att man har lovlig tillgång till det exemplar man vill lyssna eller titta på, till exempel genom att man köpt en cd-skiva.

Får man kringgå kopieringsskyddet på till exempel en cd-skiva för att göra en kopia för privat bruk?

Nej. Skälet till detta är att förbudet mot att kringgå kopieringsskydd i sådana fall skulle bli verkningslöst; alla skulle då kunna hävda att de endast kringgår kopieringsskyddet för att ta kopior för privat bruk.

Trots att kringgående för privat bruk inte är tillåtet enligt de nya reglerna anser regeringen att det är viktigt att det även i fortsättningen ska vara möjligt att kopiera för privat bruk. Det kan också konstateras att hittills har tekniska åtgärder använts i viss mån, men inte på något sätt så att de hindrat all kopiering för privat bruk. Det finns en stor mängd cd-skivor där kopieringsspärrar överhuvudtaget inte används. Dessa kan förstås även fortsättningsvis kopieras för privat bruk. När det gäller cd-skivor som har kopieringsskydd finns ändå vissa möjligheter till kopiering för privat bruk. Enligt uppgift från skivbolagens företrädare förekommer också att kopieringsspärrade cd-skivor innehåller en möjlighet att göra till exempel en kopia till en mp3-spelare.

Hur blir det om ett kopieringsskydd till exempel hindrar personer med funktionshinder att göra de kopior de behöver för att kunna ta del av upphovsrättsligt skyddat material, till exempel genom ett hjälpmedel som en talsyntes?

Då finns en möjlighet att gå till domstol och begära ett föreläggande mot rättighetshavarna. Rättighetshavaren är alltså skyldig att se till att det går att göra till exempel de kopior som personer med funktionshinder har rätt att göra enligt lagen.