Kretslopp och avfall

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. En sund konkurrens och tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna på avfallsmarknaden är viktiga förutsättningar för att förebygga produkters negativa påverkan på miljö och människors hälsa. Avfall kan också vara både en resurs och ett miljöproblem. Regeringen strävar efter att uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp som ett led i arbetet med en giftfri vardag.

Pappersbalar till återvinning Foto: Hans Bjurling/Johnér

Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. En viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god avfallshantering. Hanteringen är dessutom en nödvändig infrastruktur som måste fungera i samhället. Producentansvar och nya styrmedel har under senare år införts samtidigt som engagemanget hos olika aktörer har ökat kraftigt. Det ställer stora krav på system som är trovärdiga och lättillgängliga för såväl producenter som konsumenter.

Arbetsgrupp för att hitta lösning i kretsloppsfrågan

För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring hos inblandade aktörer tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari 2014. Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under våren fört dialog med aktörerna. Utifrån dessa dialoger har arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.

Målsättningar med förslaget är att

  • mer förpackningar och tidningar ska samlas in och återvinnas,
  • det ska bli enklare för konsumenter att sortera sitt avfall,
  • det ska bli tydligare vilken aktör som har ansvar för vad,
  • samarbetslösningar mellan producenternas insamlingssystem, kommuner och entreprenörer uppmuntras.

Förslaget från regeringen är att

  • ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger kvar hos producenterna,
  • återvinningsmålen höjs,
  • producenterna måste ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem,
  • insamlingssystemen ska förenkla för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper, och
  • tillsynen och uppföljningen av insamlingssystemet blir bättre och enklare.

Arbete pågår med utformning av förordningstexter som avses beslutas i augusti 2014. Det nya systemet beräknas vara på plats 2017.

Förslaget presenterades vid ett möte med aktörer och efterföljande pressträff den 24 juni 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om resurseffektiv avfallshantering

Avfallsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2011 för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Utredningen har överlämnat slutbetänkandet, "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering", SOU 2012:56 till regeringen. Den särskilde utredaren föreslår bland annat att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt som kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

Uppdrag om hållbar återvinning av fosfor

Regeringen beslutade 2012 om ett uppdrag till Naturvårdsverket om hållbar återföring av fosfor. Verket fick i uppdrag att kartlägga fosforresurser i samhället med potential för återföring, föreslå ett investeringsstöd för ny teknik, utarbeta kriterier för spridning av slam/röt- och kompostrester m.m. till olika markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) i syfte att återföra fosfor, samt föreslå ett etappmål om återföring av fosfor. Verket redovisade uppdraget i september 2013 och rapporten har under våren 2014 varit ute på remiss. Svaren från remissrundan behandlas nu i Regeringskansliet.

Regeringen gav den 31 oktober 2013 ett kompletterande uppdrag till Naturvårdsverket angående investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Uppdraget redovisades i december 2013.

Dialog om bättre insamling av lågenergilampor

200 000 lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs varje år felaktigt i glasåtervinningen. Miljöminister Lena Ek har därför tagit initiativ till en dialog kring hur insamlingen kan förbättras. Under de senaste åren har hon träffat representanter för elektronikavfall- och återvinningsbranschen samt berörda myndigheter årligen för att diskutera hur arbetet kan gå framåt.

Ansvaret för avfall från hushåll

Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på olika aktörer. Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna t ex förpackningar och tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall där producentansvar inte införts. Producentansvaret ses som en grundläggande faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad av återvinning.