Kretslopp och avfall

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Den 28 augusti presenterade regeringen en rad beslut på avfallsområdet för att återanvändningen och återvinningen av material ska öka.

Pappersbalar till återvinning Foto: Hans Bjurling/Johnér

Avfall är både en resurs och ett miljöproblem

Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. En viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god avfallshantering. Hanteringen är dessutom en nödvändig infrastruktur som måste fungera i samhället. Producentansvar och nya styrmedel har under senare år införts samtidigt som engagemanget hos olika aktörer har ökat kraftigt. Det ställer stora krav på system som är trovärdiga och lättillgängliga för såväl producenter som konsumenter.

En sund konkurrens och tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna på avfallsmarknaden är viktiga förutsättningar för att förebygga produkters negativa påverkan på miljö och människors hälsa. Avfall kan också vara både en resurs och ett miljöproblem. Regeringen strävar efter att uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp som ett led i arbetet med en giftfri vardag.

Nytt uppdrag om hantering av övergivna bilar i naturen

Regeringen gav den 28 augusti 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av uttjänta fordon. Regeringen vill få förslag på hur ett ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas så att det inte belastar kommuner och staten finansiellt. Uppdraget ska redovisas i november 2015.

Uppdrag om hållbar återvinning av fosfor

Regeringen beslutade 2012 om ett uppdrag till Naturvårdsverket om hållbar återföring av fosfor. Verket fick i uppdrag att kartlägga fosforresurser i samhället med potential för återföring, föreslå ett investeringsstöd för ny teknik, utarbeta kriterier för spridning av slam/röt- och kompostrester m.m. till olika markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) i syfte att återföra fosfor, samt föreslå ett etappmål om återföring av fosfor. Verket redovisade uppdraget i september 2013 och rapporten har under våren 2014 varit ute på remiss. Svaren från remissrundan behandlas nu i Regeringskansliet.

Regeringen gav den 31 oktober 2013 ett kompletterande uppdrag till Naturvårdsverket angående investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Uppdraget redovisades i december 2013.

Dialog om bättre insamling av lågenergilampor

200 000 lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs varje år felaktigt i glasåtervinningen. Miljöminister Lena Ek har därför tagit initiativ till en dialog kring hur insamlingen kan förbättras. Under de senaste åren har hon träffat representanter för elektronikavfall- och återvinningsbranschen samt berörda myndigheter årligen för att diskutera hur arbetet kan gå framåt.

Utredning om resurseffektiv avfallshantering

Avfallsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2011 för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Utredningen har överlämnat slutbetänkandet, "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering", SOU 2012:56 till regeringen. Den särskilde utredaren föreslår bland annat att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt som kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

Ansvaret för avfall från hushåll

Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på olika aktörer. Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna t ex förpackningar och tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall där producentansvar inte införts. Producentansvaret ses som en grundläggande faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad av återvinning.