Hållbart företagande (CSR)

Konsultationerna om handlingsplanen för företag och mänskliga rättigheter är genomförda

Den 11 februari 2015 lanserades konsultationsprocessen för handlingsplanen om företag och mänskliga rättigheter av Näringsdepartementets statssekreterare Eva Lindström på Social Responsibility Day. Därefter lades inbjudan till fyra konsultationsmöten ut på denna hemsida och inbjudningar skickades till 148 företag och andra intressenter. Konsultationsmöten hölls i Stockholm 5 mars, Göteborg 13 mars, Malmö 16 mars och åter i Stockholm den 23 mars. I Göteborg och Malmö var de lokala CSR-nätverken CSR Västsverige och CSR Skåne värdar och de skickade ut inbjudningar till sina medlemmar.

Totalt deltog representanter för 110 företag och andra intressenter vid konsultationerna. Varje konsultationsmöte varade 2 timmar och gav tillfälle till ingående diskussioner. Konsultationsmötena leddes av CSR-ambassadören Bengt E Johansson med deltagande av berörda kollegor från UD och Näringsdepartmentet. Alla som bad att få en inbjudan fick möjlighet att delta. Dock kunde p.g.a. platsbrist bara en representant per organisation eller företag delta.

I den inbjudan som lades ut på nätet lämnades även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Sådan har inkommit från följande 18 organisationer: Kommerskollegium, Mannheimer & Swartling Advokatbyrå, Atlas Copco, Diakonia, Sida, Latinamerikagrupperna/FIAN/Amnesty/Svenska Kyrkan/Swedwatch, Lernia, Trustbrand, Tillväxtverket, Forum Syd, UNICEF, LKAB, Electrolux, Actionaid, Stockholm Environment Institute, Vattenfall, Svensk Handel och Rädda Barnen.

Nästa steg i processen är att revidera förslaget till handlingsplan i ljuset av de synpunkter som inkommit vid mötena och skriftligen. Därefter kommer gemensamberedning inom regeringskansliet att ske innan handlingsplanen lämnas till den politiska ledningen för beslut.

Förslag till nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet har under en längre tid arbetat med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och hur dessa ska kunna tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och lämnas nu till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag. Ni hittar förslaget till handlingsplan nedan. Vid kommentarer bör en hänvisning lämnas till sida i dokumentet och även era skäl till förslaget eller ändringen. Sista dag för inlämnande av synpunkter, till ud.csr@gov.se, är onsdagen den 25 mars 2015.

Utöver möjligheter att lämna kommentarer via e-post kommer konsultationsmöten att anordnas. De äger rum i Stockholm den 5 mars, i Göteborg den 13 mars, i Malmö den 16 mars och i Stockholm igen den 23 mars. Inbjudan har sänts till en rad företag och organisationer. Konsultationerna i Göteborg arrangeras av CSR Västsverige och i Malmö av CSR Skåne/TEM.

Önskar du delta vid något av dessa fyra möten kan du skriva till ud.csr@gov.se.

Kinesisk delegation på besök i Sverige. Foto: UD:s enhet för internationell handel

Kinesiska statliga företag studerar CSR i Sverige

De statsägda företagens huvudorganisation SASAC har ett etablerat samarbete med CSR Center vid svenska ambassaden i Peking. I oktober 2014 besökte en delegation utsända av SASAC med hållbarhetschefer på stora kinesiska statägda företag Sverige. Programmet under 10 dagar i Sverige inkluderade möten med stora svenska företag, dels i Stockholm, dels i Göteborg. På bilden gruppfoto i samband med lunch som UD:s enhet för internationell handel gav i Rosenbads gästmatsalar.