Kopiering på bibliotek, arkiv, skolor och arbetsplatser

På bibliotek, arkiv, skolor och arbetsplatser behöver man ofta kopiera och sprida material i större skala till flera personer. Bland annat på dessa områden finns ett system med avtalslicenser.

Systemet med avtalslicenser gör att man slipper begära tillstånd från varje enskild upphovsman och därmed underlättar kopiering eller spridning inom dessa områden. Det innebär att till exempel ett företag eller en skola kan träffa avtal om användning av verk med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän på området. Därigenom kan man också få rätt att använda verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen.

Bibliotek och arkiv

Bibliotek och arkiv får i vissa fall framställa exemplar även utan avtal.

Det är tillåtet att kopiera upphovsrättsligt material digitalt mellan olika bibliotek. Detta underlättar fjärrlån, då biblioteken kan skicka material med e-post till varandra.

Om ett bibliotek vill skicka material med e-post direkt till lånesökande har biblioteket enligt bestämmelserna om avtalslicens möjlighet att träffa avtal med en upphovsrättsorganisation om det. Bestämmelserna om avtalslicens gör det också lättare att avtala om utlämning av kopierat upphovsmaterial i digital form, till exempel på en diskett till lånesökande.

Skolor

Det finns en bestämmelse som förenklar möjligheterna att träffa avtal mellan skolor (eller någon som bedriver utbildning i organiserad form) och en upphovsrättsorganisation om fotokopiering av upphovsrättsligt material inom skola och annan utbildning. En sådan upphovsrättsorganisation är Bonus Copyright Access.

Bestämmelsen gäller också digital kopiering. Det innebär att det är möjligt att träffa avtal om sådan kopiering enligt reglerna om så kallad avtalslicens. Om ett sådant avtal har ingåtts, kan en lärare exempelvis ladda ned material från internet och kopiera det till elevernas datorer.

Arbetsplatser

Det finns en särskild bestämmelse i upphovsrättslagen om avtalslicens för kopiering på arbetsplatser. Den förenklar möjligheten att träffa avtal om fotokopiering för att tillgodose behovet av intern information inom myndigheter, företag och organisationer med flera.

Bestämmelsen innebär att ett företag kan träffa avtal om fotokopiering ur till exempel böcker och tidningar med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. En organisation som erbjuder sådana avtal är Bonus Copyright Access. Företaget behöver alltså endast avtala med organisationen i stället för att träffa avtal med varje enskild rättighetshavare.

Digital kopiering från exempelvis internet omfattas inte av bestämmelsen. Om man behöver kopiera digitalt måste man alltså även i fortsättningen träffa individuella avtal med upphovsmännen till det material man vill kopiera.