Demokratisatsning 2006

Valinformation

Tolv kommuner har beviljats bidrag för att i samverkan med det lokala föreningslivet genomföra insatser som syftar till att öka kunskapen om det svenska demokratiska systemet i allmänhet och valfrågor i synnerhet. De kommuner som har tecknat storstadspolitiska lokala utvecklingsavtal (Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm Södertälje) samt de fem kommuner som hade det lägsta valdeltagandet i 2002 års kommunalval (Dals-Ed, Eda, Haparanda, Strömstad och Årjäng) deltar i aktiviteten.

Valinformationen ska vara allsidig och skapa goda förutsättningar för människor att fatta välgrundade beslut om deltagande i samband med 2006 års allmänna val. Målsättningen är att nå de grupper som enligt aktuell forskning och statistik deltar i mindre utsträckning, till exempel unga, personer med utländsk bakgrund, arbetslösa och låginkomsttagare. Närmare definitioner och avgränsningar av målgruppen görs i respektive kommun. Likaså bestäms arbetsformerna i respektive kommun efter lokala förutsättningar. Vid genomförandet av aktiviteten ska kommunerna se till att hänsyn tas till människors olika förutsättningar samt att både kvinnor och män engageras.

De beviljade medelen ska användas för insatser som genomförs i samverkan med det lokala föreningslivet. Av de beviljade beloppen ska minst hälften användas för bidrag till det lokala föreningslivet, för att till exempel anordna valdebatter, valmöten samt för andra sätt att sprida valinformation. Medlen får inte lämnas till politiska partier, däremot har föreningarna möjlighet att bjuda in representanter från de politiska partierna till föreläsningar, debatter eller motsvarande. Regeringen beviljar 600 000 kronor vardera till Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Södertälje kommun, Dals-Eds kommun, Eda kommun, Haparanda kommun, Strömstads kommun och Årjängs kommun samt 750 000 kronor vardera till Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

Kommunerna ska senast den 15 december 2006 redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) hur beviljat bidrag har använts. Av redovisningen ska framgå hur verksamheten har genomförts, vilka föreningar som har fått bidrag och eventuella andra samarbetspartners. Det ska också framgå vilka metoder som använts för spridning av valinformation och hur många som har nåtts av den samt konsekvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män.

Utvärdering

Stockholms universitet (Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap) ska följa upp och utvärdera aktiviteten valinformation.

Demokratisatsning 2006

Inför 2006 års val har en särskild demokratisatsning genomförts. Sammantaget har ca 21 miljoner kronor avsatts.
Demokratisatsningen benämndes tidigare Delaktiga Sverige.