Demokratisatsning 2006

Skolval 2006

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra projektet Skolval 2006 som innehåller såväl skolval som kringaktiviteter. Skolval 2006 riktar sig till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7-9 för att dels uppmuntra dem att rösta i skolvalet 2006, dels öka kunskap om och skapa motivation för hur man som ung kan delta i och påverka samhällsutvecklingen. Uppdraget genomförs i samverkan med Sveriges elevråd (SVEA), Sveriges Ungdomsråd, Myndigheten för skolutveckling och Valmyndigheten.

Ungdomsstyrelsen ska se till att projektet engagerar både flickor och pojkar, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder, såväl bland målgruppen elever som bland lokala arrangörer och inspiratörer.

I uppdraget ingår bland annat följande:

  • Att ombesörja att Skolval 2006 genomförs. Det praktiska genomförandet omfattar bland annat genomförande av Turné Skolval 2006. Turnén genomförs under våren och hösten 2006 och omfattar besök på ett fyrtiotal orter. På varje ort genomförs utbildningar i hur de lokala arrangörerna av skolval, såsom skolor och elevråd, på bästa sätt planerar, arrangerar och genomför skolval. I det praktiska genomförandet ingår även informations- och utbildningsinsatser riktade till lokala inspiratörer, till exempel aktiva unga i elevråd eller ungdomsråd. Inspiratörerna ska bland annat ge stöd och inspiration i arbetet med att arrangera skolval och engagera unga att delta i Skolvalet 2006. Vidare ingår framtagande av en webbplats, som kommer att presenteras senare, och kontakter med skolor och elevråd.
  • Att samordna samt sammanställa och offentligt redovisa resultaten av Skolval 2006.
  • Att genomföra särskilda insatser i samverkan med Myndigheten för skolutveckling för att engagera och öka närvaron i gymnasie- och grundskolor av politiska ungdomsorganisationer och deras lokalföreningar liksom folkvalda representanter från olika politiska beslutsnivåer. Insatserna skall stimulera debatt och dialog mellan ungdomar och folkvalda i frågor som berör ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, representation och andra frågor som berör unga.
  • Att i samverkan med Myndigheten för Skolutveckling ta fram lärarhandledning och inspirationsmaterial för lärare.
  • Att i samverkan med Valmyndigheten och Myndigheten för Skolutveckling ta fram stödmaterial till skolor och elevråd som vill genomföra Skolval.

I uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera genomförandet av Skolval 2006. Ungdomsstyrelsen ska redovisa valresultatet och det praktiska genomförandet av Skolval 2006. Ungdomsstyrelsen ska även genomföra en fördjupad utvärdering av betydelsen och effekterna av projektet. Det är viktigt för framtida satsningar att fånga upp unga människors åsikter och intryck av Skolval 2006 och få vetskap om hur dessa påverkar deras engagemang och deltagande i den demokratiska processen.

Ungdomsstyrelsen ersätts med 1 300 000 kronor för uppdragets genomförande. Ungdomsstyrelsen ska slutligt redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2007. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 oktober 2006 lämna en delrapport med en redovisning av valresultatet och det praktiska genomförandet av Skolval 2006. Vidare ska Ungdomsstyrelsen senast den 1 april 2007 lämna en lägesrapport om hur arbetet med uppföljningen och utvärderingen fortskrider.

Demokratisatsning 2006

Inför 2006 års val har en särskild demokratisatsning genomförts. Sammantaget har ca 21 miljoner kronor avsatts.
Demokratisatsningen benämndes tidigare Delaktiga Sverige.