Demokratisatsning 2006

Nätverk för att förbättra villkoren för förtroendevalda med utländsk bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har beviljats 650 000 kronor som bidrag för att bedriva ett nätverksprojekt med deltagare från tre kommuner och ett landsting i syfte att skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda med utländsk bakgrund.

I nätverket ska det ingå dels nya förtroendevalda med utländsk bakgrund, dels etablerade politiker från partier såväl från den styrande majoriteten som från oppositionen och med både svensk och utländsk bakgrund. Deltagarna ska utifrån sina skilda erfarenheter diskutera vilken typ av insatser som kan undanröja hinder och stärka möjligheter för förtroendevalda med utländsk bakgrund. Under projektet ska olika insatser också prövas i praktiken.

Genom studierna Det nya seklets förtroendevalda och Dekor eller deltagare finns kunskap om såväl andelen förtroendevalda med utländsk bakgrund som hur dessa upplever sina förutsättningar som förtroendevalda. Denna kunskap utgör en viktig utgångspunkt för nätverkets arbete.

Vid genomförandet av projektet ska hänsyn tas till människors olika förutsättningar samt att både kvinnor och män engageras. Projektet ska bedrivas i samspel med de politiska partierna i de kommuner och det landsting som är representerade i nätverket och därmed fungera som ett komplement till partiernas egna strävanden efter en representation som bättre speglar samhällets sammansättning. Medlen får emellertid inte lämnas till politiska partier.

Projektet ska påbörjas under 2006 och pågå till och med 2007. Sveriges Kommuner och Landsting svarar för projektledarskap och för rekrytering till och samordning av nätverksträffar samt för spridning av erfarenheter och slutsatser i nätverket.

Senast den 31 december 2007 ska Sveriges Kommuner och Landsting redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) hur beviljat bidrag har använts. Av redovisningen ska det framgå hur projektet har genomförts, vilka insatser som har prövats för att motverka strukturer som befäster underrepresentationen av förtroendevalda med utländsk bakgrund, hur många och vilka grupper av människor som nåtts av dessa insatser i de medverkande kommunerna och landstinget samt insatsernas konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Av redovisningen ska det även framgå om och i sådant fall hur deltagarna i nätverket avser att fortsätta sitt arbete.

Demokratisatsning 2006

Inför 2006 års val har en särskild demokratisatsning genomförts. Sammantaget har ca 21 miljoner kronor avsatts.
Demokratisatsningen benämndes tidigare Delaktiga Sverige.