Diskussion om kvinnor i bolagsstyrelser

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström deltog i rådsmöte den 17 februari. Rådet antog slutsatser om sysselsättning inför EU-toppmötet den 1-2 mars. Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens vädjan till de stora börsbolagen om att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser.

Ökat antal kvinnor i bolagsstyrelser

Rådet diskuterade frågan om fler kvinnor i bolagsstyrelser, som ett inspel till EU-kommissionens fortsatta arbete på det här området. EU-kommissionen har tidigare vädjat till de stora börsbolagen att öka andelen kvinnor i sina styrelser. På internationella kvinnodagen den 8 mars kommer kommissionen att lämna en rapport om bolagens reaktion på den här vädjan, och informera om nästa steg i arbetet.

- De breda lösningarna finns i vardagen, på jobbet och i hemmet för kvinnor i karriären, inte i lagstiftning av styrelserummet, sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i en kommentar efter mötet.

Fokus på jobben inför EU-toppmötet

Rådet diskuterade och antog slutsatser om prioriterade satsningar inom områdena för sysselsättning och socialpolitik. Till grund för diskussionen låg EU-kommissionens årliga tillväxtrapport och en rapport om sysselsättningen.

I slutsatserna uppmanas medlemsländerna att fokusera på genomförandet av EU 2020-strategin, med det övergripande målet att skapa fler och bättre jobb. Några exempel på detta är; underlätta anställning, undanröja hinder för jobbskapande, angripa hög ungdomsarbetslöshet och minska långtidsarbetslöshet samt stärka kvinnors och äldres deltagande.

- Dagens allvarliga ekonomiska läge kräver ansvar. Ansvar för att motverka krisens effekter och för att förbättra de långsiktiga förutsättningarna för en tillväxt där allas förmågor tas till vara, sade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Även rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott behandlar tillväxtrapporten och EU 2020-strategin inför Europeiska rådets möte 1-2 mars.

Sociala dimensioner av ekonomiska krisen

EPSCO-rådet behandlade också frågor som rör de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen, med utgångspunkt i ett yttrande och en rapport av kommittén för social trygghet (KST). Kommittén visar i sin rapport att närmare två miljoner fler européer riskerade att hamna i fattigdom och socialt utanförskap 2010 jämfört med året innan.

Rapporten visar också att det skett en ökning av antalet personer inom EU som är beroende av socialt bistånd och att det finns en ökad risk för högre skuldsättning bland hushållen. En inkluderande arbetsmarknad och ett större fokus på utsatta grupper är exempel på åtgärder som rapporten pekar på för att förebygga problemen.