Från och med
 -
Till och med
Visar 46-60 av de 3684 senaste notiserna

Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Slutredovisning av nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet

I dag presenterade rikspolischef Bengt Svenson och länspolismästare Klas Johansson slutredovisningen av regeringsuppdraget om en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet.

Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Regeringen föreslår därför i en proposition en fritidspeng för att förbättra möjligheterna för dessa barnfamiljer.

Regeringen föreslår förstärkningar av budgetprocessen

Regeringen föreslår att viss praxis för hur riksdagen fattar beslut om statens budget blir lagfäst. Dessutom föreslås att det införs krav på att utvärdera de budgetpolitiska målen och på hur målen ska följas upp. Förslagen ingår i propositionen En utvecklad budgetprocess som regeringen lämnar till riksdagen idag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 vilket innebär att de tillämpas vid behandlingen av statens budget för 2015.

Regeringen föreslår flera åtgärder för att fler huvudförhandlingar ska kunna genomföras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar. Bland annat föreslås att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Propositionen innehåller också förslag om utökade möjligheter att använda förenklad delgivning med den tilltalade.

Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur

I dag lämnas propositionen "Lättare att läsa" till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen föreslår samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU inför riktade sanktioner mot Ryssland

EU:s utrikesministrar beslutade på ett möte i Bryssel den 17 mars om riktade sanktioner mot flera personer med kopplingar till den ryska interventionen i Ukraina. Ministrarna fördömde också den folkomröstning som hållits på Krim och uttalade att den saknar laglig grund.

En ny organisation för polisen

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015. Säkerhetspolisen ska samtidigt inrättas som en fristående myndighet.

Sex skolelever fotograferar sig själva med en smartphone. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik

Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande" som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen".

Regeringen presenterar satsningar på sommarskola

Regeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund att stå på inför kommande studier och arbete. Det handlar om investeringar för elevernas skull, men också för jobbens skull.

I dag presenterar regeringen satsningar på sommarskola. Undervisning under en del av sommaren kan hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Därför föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor permanent för att finansiera en skyldighet att erbjuda sommarskola.

Regeringen föreslår ökat svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Regeringen beslutade idag att föreslå att Sverige ställer en väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni månad 2015.

Det planerade svenska styrkebidraget utgörs av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet. Verksamhet kan inledas tidigast under tredje kvartalet 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Presentation av proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och vatten. Dessa värden finns inte i våra balansräkningar. Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling i propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Senast regeringen gjorde en biologisk mångfaldproposition var 1993.

Läxhjälp i skolan för alla

Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alla elever ska få bättre möjligheter att nå kunskapsmålen. I den ekonomiska vårpropositionen kommer regeringen därför avisera ett förslag om att 400 miljoner kronor årligen från och med 2015 ska användas för obligatorisk läxhjälp i skolorna.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om avvecklingsmekanism från finansministrarna

Efter långa förhandlingar nådde EU:s finansministrar fram till en överenskommelse om den gemensamma avvecklingsmekanismen. Beslutet innebär att ordförandeskapet Grekland får mandat att förhandla fram en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet.

Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen

Pensionsgruppen - som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen. Förändringarna innebär bland annat förslag till justering av AP-fondernas struktur och placeringsregler, en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, ett längre arbetsliv och en översyn av premiepensionssystemet.