Från och med
 -
Till och med
Visar 46-60 av de 3690 senaste notiserna

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU inför ytterligare riktade sanktioner

Med anledning av den ryska interventionen på Krim har det europeiska rådet har enats om att tillföra ett antal namn till den tidigare upprättade sanktionslistan. Personerna kommer få sina tillgångar frysta och beläggas med inreseförbud till EU. Europeiska rådet diskuterade även EU:s strategi för jobb och tillväxt (Europa 2020). Stats- och regeringscheferna hade även en första diskussion om de nya klimat- och energimålen för 2030.

Förslag om bygglovsfritt komplementbostadshus

I dag beslutade regeringen om propositionen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov". I propositionen föreslår regeringen bland annat att det ska bli möjligt bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov.

Statsministern önskar Gott Nouroz

Efter en mörk vinter börjar nu ljuset komma tillbaka. Våren är inte långt borta. För många betyder vårens ankomst att vi går in i ett nytt år. Med våren kommer hopp och en tro på att det är vi tillsammans som skapar framtiden, säger statsminister Fredrik Reinfeldt i en hälsning på det persiska nyåret.

Regeringen föreslår tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet är att minska fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska möjligheten att använda så kallade fordonsmålvakter.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationssatsningar i regeringens vårändringsbudget

Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på integrationsområdet i vårändringsbudgeten. Bland annat föreslås att personer med uppehållstillstånd som är kvar på anläggningsboenden i väntan på kommunplacering ska få möjlighet att läsa svenska för invandrare under väntetiden.

Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Slutredovisning av nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet

I dag presenterade rikspolischef Bengt Svenson och länspolismästare Klas Johansson slutredovisningen av regeringsuppdraget om en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet.

Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Regeringen föreslår därför i en proposition en fritidspeng för att förbättra möjligheterna för dessa barnfamiljer.

Regeringen föreslår förstärkningar av budgetprocessen

Regeringen föreslår att viss praxis för hur riksdagen fattar beslut om statens budget blir lagfäst. Dessutom föreslås att det införs krav på att utvärdera de budgetpolitiska målen och på hur målen ska följas upp. Förslagen ingår i propositionen En utvecklad budgetprocess som regeringen lämnar till riksdagen idag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 vilket innebär att de tillämpas vid behandlingen av statens budget för 2015.

Regeringen föreslår flera åtgärder för att fler huvudförhandlingar ska kunna genomföras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar. Bland annat föreslås att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Propositionen innehåller också förslag om utökade möjligheter att använda förenklad delgivning med den tilltalade.

Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur

I dag lämnas propositionen "Lättare att läsa" till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen föreslår samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU inför riktade sanktioner mot Ryssland

EU:s utrikesministrar beslutade på ett möte i Bryssel den 17 mars om riktade sanktioner mot flera personer med kopplingar till den ryska interventionen i Ukraina. Ministrarna fördömde också den folkomröstning som hållits på Krim och uttalade att den saknar laglig grund.

En ny organisation för polisen

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015. Säkerhetspolisen ska samtidigt inrättas som en fristående myndighet.

Sex skolelever fotograferar sig själva med en smartphone. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik

Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande" som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen".