Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 1543 senaste notiserna

Krafttag krävs mot id-kapning

Identitetsstölder uppmärksammas allt mer som ett samhällsproblem. Regeringen vill införa en ny straffbestämmelse mot sådan brottslighet. Nu krävs att kreditupplysningsbranschen tar sitt gemensamma ansvar för att hjälpa drabbade att skydda sig. Det skriver justitieminister Beatrice Ask med flera i en debattartikel.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället i dag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningen ska utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

Haagkonventionen bygger på grundtanken att avtal om val av domstol ska respekteras. Parter som bedriver internationell handel ska kunna förlita sig på att en av dem vald domstol kommer att vara behörig att pröva en tvist och att en dom som meddelats av en vald domstol i en konventionsstat kommer att kunna erkännas och verkställas i andra konventionsstater. I en promemoria föreslås nya lagregler som ska komplettera konventionen.

Regeringen vill kriminalisera identitetsstöld

Identitetskapningar är ett stort samhällsproblem. Det finns många exempel på människor som råkat illa ut efter att ha fått sin identitet kapad. Regeringen vill nu ta krafttag mot de aktörer som ligger bakom genom att införa ett helt nytt brott i brottsbalken och kriminalisera identitetsstöld i sig.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mona Sahlin utses till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism. Det är första gången en nationell samordnare tillsätts på det här området i Sverige.

Tobias Billström till informella ministerrådet i Milano

Den 8-9 juli representerar migrationsminister Tobias Billström Sverige i EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF).

Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

Regeringen avser remittera förslag till ändringar i passlagen som innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU utan pass.

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området

Regeringen har beslutat direktiv om en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Avsikten är att se över tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens språk och struktur och även i vissa andra avseenden analysera om det finns behov av förändringar i dessa grundlagar, bland annat för att hålla dem mer uppdaterade i förhållande till utvecklingen på medieområdet.

Fler tillval för hyresgäster

Regeringen vill att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. En ny modell föreslås därför för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen.

Foto på Birgitta Ohlsson. Birgitta Ohlsson deltog den 25 juni på en avslutande konferens för ett projekt mot högerextremism. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Mobilisering mot högerextremism i EU

EU:s medlemsländer måste fortsätta att samarbeta mot högerextremism och rasism. Det sade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson den 25 juni på en avslutande konferens för ett projekt mot högerextremism som Sverige drivit tillsammans med Institute for Strategic Dialogue (ISD). Ohlsson nämnde också att hon har som mål att det ska utses en nationell samordnare i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism, vilket regeringen fattade beslut om den 26 juni.

Utredare Christine Lager och konsumentminister Birgitta Ohlsson

Utredning föreslår förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras.

Tobias Billström till UNHCR:s högnivåmöte i Genève

Fredagen den 27 juni deltar migrationsminister Tobias Billström i UNHCR:s högnivåmöte i Genève om vidarebosättning av personer på flykt från konflikten i Syrien.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Våld i nära relationer ska behandlas som en central folkhälsofråga

I dag redovisade Carin Götblad sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer för justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm. I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Regeringen vill stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, så kallad automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid. Regeringen vill därför stärka konsumentskyddet genom att föreslå en ny lag.