Från och med
 -
Till och med
Visar 631-645 av de 1615 senaste notiserna

Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Det är huvuddragen i satsningen som justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Carin Götblad presenterade i dag.

Ökad privatuthyrning av bostäder

En promemoria med förslag på lagändringar som ska stimulera privatpersoner att hyra ut bostäder har i dag gått ut på remiss. Förslagen har aviserats i vårpropositionen. Det föreslås bland annat en friare hyressättning när någon för en tid hyr ut en egen bostad som innehas med bostadsrätt eller äganderätt. Remissinstanserna ska lämna sina synpunkter till Justitiedepartementet senast den 16 maj 2012.

Utnämning av två justitieråd i Högsta domstolen

Regeringen har i dag utnämnt rättschefen Dag Mattsson och advokaten Lars Edlund till justitieråd i Högsta domstolen.

Beatrice Ask besöker Lund och Helsingborg

Onsdagen den 18 april besöker justitieminister Beatrice Ask Lund och Helsingborg.

På förmiddagen besöker justitieministern Polisen för att få information om hur man arbetar med den sociala insatsgruppen.

Under eftermiddagen inviger justitieministern Unga Kris. Därefter besöker hon även åklagarkammaren i Helsingborg för att få information om hur man arbetar med bluffakturor.

Strategi för att motverka överskuldsättning

En särskild utredare ska föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning.

I uppdraget ingår att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. Situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer ska beaktas särskilt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Utredningen Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Regeringen har i dag gett lagmannen Ralf G Larsson i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Utredningen om snabbare betalningar har överlämnat betänkande

Onsdagen den 4 april överlämnade utredaren Mikael Forsgren betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11) till justitieminister Beatrice Ask. Mikael Forsgren presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till att leverantörer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att förkorta de avtalade betalningstiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalningsförseningar.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.

Medborgarinitiativ ger medborgare möjlighet att påverka EU direkt

Söndagen den 1 april öppnades en ny dörr för EU:s 500 miljoner medborgare att påverka unionen direkt. När EU:s medborgarinitiativ nu har trätt i kraft kommer EU-medborgare genom namninsamlingar med minst en miljon underskrifter att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i rättegångsbalken som ger åklagarna möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna enbart i elektronisk form.

Polisorganisationskommittén föreslår en sammanhållen polismyndighet

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Nils Öberg presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad. Kommittén föreslår bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten.

"Flyktingbarn inga ungdomar på glid"

Under de senaste åren har de ensamkommande asylsökande barnen ökat kraftigt i omfattning. Från att ha handlat om ett par hundra per år, där merparten togs emot i släktinghem kom förra året 2 657 ensamkommande asyl­sökande barn som behövde bostad och omsorg. Det skriver Tobias Billström i en debattartikel i Expressen.

Justitieministern besöker Borlänge

I morgon, onsdagen den 28 mars, besöker justitieminister Beatrice Ask Borlänge.

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.