Från och med
 -
Till och med
Visar 601-615 av de 1591 senaste notiserna

Tobias Billström deltar på JIV-dagen

Jobba i Västerås är en ekonomisk förening och en nationell partner i arbetsmarknadsfrågor som bjudit in beslutsfattare inom privat och offentligt näringsliv för att fokusera på utvecklingsområden för arbetsmarknaden. Migrationsminister Tobias Billström är inbjuden för att tala om arbetskraftsinvandring.

En fjärde migrationsdomstol

Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Tobias Billström deltar på seminarium om Framtidens migration

Hösten 2013 träffas FN:s generalförsamling i en högnivådialog kring migration och utveckling. Detta sammanfaller med att Sverige är ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) från januari 2013 till juni 2014, vilket ger Sverige en unik möjlighet att vara drivande i den internationella dialogen kring migration och utveckling.


En ny brottsskadelag

Brottsskadelagsutredningen har i dag överlämnat betänkandet En ny brottsskadelag (SOU 2012:26) till justitieminister Beatrice Ask.

Tobias Billström besöker Flen

Den 2 maj besöker migrationsminister Tobias Billström Migrationsverket i Flen.

Beatrice Ask och Tobias Billström till ministerråd

Många frågor står på dagordningen då rådet för rättsliga och inrikes frågor träffas för ett tvådagarsmöte i Luxemburg den 26-27 april. Under torsdagen diskuterades bland annat Schengensamarbetet samt flygpassageraruppgifter (PNR) för brottsbekämpande ändamål.

Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Det är huvuddragen i satsningen som justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Carin Götblad presenterade i dag.

Ökad privatuthyrning av bostäder

En promemoria med förslag på lagändringar som ska stimulera privatpersoner att hyra ut bostäder har i dag gått ut på remiss. Förslagen har aviserats i vårpropositionen. Det föreslås bland annat en friare hyressättning när någon för en tid hyr ut en egen bostad som innehas med bostadsrätt eller äganderätt. Remissinstanserna ska lämna sina synpunkter till Justitiedepartementet senast den 16 maj 2012.

Utnämning av två justitieråd i Högsta domstolen

Regeringen har i dag utnämnt rättschefen Dag Mattsson och advokaten Lars Edlund till justitieråd i Högsta domstolen.

Beatrice Ask besöker Lund och Helsingborg

Onsdagen den 18 april besöker justitieminister Beatrice Ask Lund och Helsingborg.

På förmiddagen besöker justitieministern Polisen för att få information om hur man arbetar med den sociala insatsgruppen.

Under eftermiddagen inviger justitieministern Unga Kris. Därefter besöker hon även åklagarkammaren i Helsingborg för att få information om hur man arbetar med bluffakturor.

Strategi för att motverka överskuldsättning

En särskild utredare ska föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning.

I uppdraget ingår att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. Situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer ska beaktas särskilt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Utredningen Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Regeringen har i dag gett lagmannen Ralf G Larsson i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Utredningen om snabbare betalningar har överlämnat betänkande

Onsdagen den 4 april överlämnade utredaren Mikael Forsgren betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11) till justitieminister Beatrice Ask. Mikael Forsgren presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till att leverantörer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att förkorta de avtalade betalningstiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalningsförseningar.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.