Från och med
 -
Till och med
Visar 601-615 av de 1579 senaste notiserna

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Utredningen om snabbare betalningar har överlämnat betänkande

Onsdagen den 4 april överlämnade utredaren Mikael Forsgren betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11) till justitieminister Beatrice Ask. Mikael Forsgren presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till att leverantörer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att förkorta de avtalade betalningstiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalningsförseningar.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.

Medborgarinitiativ ger medborgare möjlighet att påverka EU direkt

Söndagen den 1 april öppnades en ny dörr för EU:s 500 miljoner medborgare att påverka unionen direkt. När EU:s medborgarinitiativ nu har trätt i kraft kommer EU-medborgare genom namninsamlingar med minst en miljon underskrifter att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i rättegångsbalken som ger åklagarna möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna enbart i elektronisk form.

Polisorganisationskommittén föreslår en sammanhållen polismyndighet

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Nils Öberg presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad. Kommittén föreslår bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten.

"Flyktingbarn inga ungdomar på glid"

Under de senaste åren har de ensamkommande asylsökande barnen ökat kraftigt i omfattning. Från att ha handlat om ett par hundra per år, där merparten togs emot i släktinghem kom förra året 2 657 ensamkommande asyl­sökande barn som behövde bostad och omsorg. Det skriver Tobias Billström i en debattartikel i Expressen.

Justitieministern besöker Borlänge

I morgon, onsdagen den 28 mars, besöker justitieminister Beatrice Ask Borlänge.

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.

Brå ska kartlägga brottslighet och trygghet i de tre storstäderna

Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna. Kunskapen ska användas som underlag för att bedöma situationen och behovet av insatser. Brå ska redovisa uppdraget senast den 22 maj 2012.

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiv Skärpningar i vapenlagstiftningen. En särskild utredare ska ges i uppdrag att bland annat föreslå hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn ska få genomslag.

Anders Danielsson ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han är i dag chef för SÄPO och tillträder sin nya tjänst den 23 april 2012.

Justitieministern besöker Malmö

Onsdagen den 21 mars deltar justitieminister Beatrice Ask i ett möte med kommunstyrelsen i Malmö.

Förslag till skärpt vapenlagstiftning

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till skärpt vapenlagstiftning. Förslagen ska förhindra att skjutvapen kommer till brottslig användning och att olämpliga personer får tillgång till vapen.
- Förslaget utgör ytterligare ett led i regeringens arbete för att motverka att skjutvapen kommer till brottslig användning, säger justitieminister Beatrice Ask.

Nya regler om mutbrott

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till reformerad mutbrottslagstiftning. Förslaget ger i flera fall en tydligare reglering och skapar förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning på området. Dessutom straffbeläggs ytterligare vissa korruptionshandlingar.