Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 1399 senaste notiserna

Smidigare att ta cykeln från 1 september

Från och med i dag inför regeringen nya regler som ska förenkla för landets alla cyklister. För att underlätta framkomligheten kan kommunerna nu besluta om cykelöverfarter där cyklarna har företräde, medan bilarna har väjningsplikt. Det blir vidare tillåtet att cykla på körbanan med breda cykelfordon.

Startskott för en svensk flygstrategi

Den 26 augusti gick startskottet för arbetet med att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft i Sverige. Representanter från hela flygbranschen, myndigheter med flera samlades för att diskutera hur flygets konkurrenskraft kan stärkas.

- Flyget är ett viktigt redskap i regeringens politik för att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Ny teknologi och industriell kompetens skapar också förutsättningar för en effektivare luftfart med minskad klimatpåverkan, sa statssekreterare Ingela Bendrot som ledde mötet.

Nationellt forum för skolans digitalisering

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Sveriges Kommuner och Landsting 500 000 kronor för att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar för att främja och underlätta digitaliseringen av skolan.

Förarintyg för vattenskoter utreds

I dag används vattenskotrar av personer i olika åldrar med blandade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller när man befinner sig i allmän farled. En utredare ska undersöka om införandet av någon form av förarbevis är en lämplig åtgärd för att höja kunskapsnivån hos vattenskoteranvändare vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2014.

Ny forsknings- och testanläggning gynnar fordonsindustrin

I dag invigde statssekreterare Håkan Ekengren AstaZero, Active Safety Test Area, en ny forsknings- och testanläggning för att utveckla aktiva säkerhetssystem i fordon. AstaZero som ligger utanför Borås är världens första fullskaliga anläggning för trafiksäkerhet och byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle.

- Detta är stort för Västsverige och fordonsindustrin, men även för Sveriges position som ledande forskningsnation, säger Håkan Ekengren.

Ett första spadtag för Förbifart Stockholm

Den 19 augusti togs det första spadtaget för Förbifart Stockholm. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats vid en byggstartsceremoni tillsammans med representanter från Trafikverket, Stockholms stad och berörda kommuner.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Regeringen har idag tillsatt en utredning för att utvärdera möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. Utredningen kommer se över hur samordningen mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB kan förbättras. En samordning av statens innehav av bredbandsinfrastruktur kan leda till ökad bredbandstäckning och stärkta möjligheter för fler att få ta del av digitaliseringens möjligheter. Utredningen kommer ledas av Åsa Torstensson och uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Måndagen den 18 augusti bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en välbesökt hearing om regeringens uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen rörande tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Branschen, organisationer och myndigheter lyssnade till Transportstyrelsens och Trafikverkets presentation av uppdraget.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringsuppdrag för att minska störningarna i järnvägssystemet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifterna. Det är den avgift som aktörer som skadar järnvägen, genom att till exempel slita ned en kontaktledning, får betala.

En nationell strategi för skolans digitalisering

Svenska skolan är både tekniskt välutrustad och uppkopplad, men trots ökad tillgång till it ökar inte användandet i skolan. Enligt panelen på SKL:s Almedalsseminarium om digitaliseringen i skolan så behövs både kompetensutveckling av lärare, bättre tekniska system, ökad forskning och ett större politiskt engagemang.