Från och med
 -
Till och med
Visar 1-20 av de 550 senaste notiserna

Bättre undervisning för nyanlända elever

Snabbare kunskapsbedömningar och skyndsam inplacering i en årskurs. Det är två åtgärder regeringen idag föreslår för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever.

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. Förberedelserna för att påbörja verksamheten ska starta omgående och centrumet planeras att formellt inrättas den 1 november 2014.

Nytt nummer av nyhetsbrev om det civila samhället

Ur innehållet: Överenskommelse med civila samhället inom biståndsområdet, Utredning om ett stärkt och självständigt civilsamhälle, Hearing om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Broschyr om det ideella engagemanget i Sverige m.m

Samlade insatser för mänskliga rättigheter i Sverige.

För att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna krävs ett systematiskt arbete. Regeringen har därför under 2014 beslutat om ett antal insatser som i dag presenteras i en ny skrift.

Regeringen vill bekämpa främlingsfientlighet och intolerans

Svenska kommittén mot antisemitism får 500 000 kronor för att informera och utbilda om antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi.

Sveriges kristna råd får 300 000 kronor för att genomföra projektet "Vi som inte hatar" i samverkan med Sveriges interreligiösa råd. Syftet med projektet är att visa på hur religioners samverkan och samexistens bidrar till ett gott samhälle med ökad ömsesidig respekt och minskad främlingsfientlighet.

Hot och våld mot politiker under supervalåret ska kartläggas

I dag ger demokratiminister Birgitta Ohlsson Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda under supervalåret 2014.

"Så vill vi stoppa extremism"

Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att se över möjligheten att skärpa lagen bland annat när det gäller deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer. Det skriver justitieminister Beatrice Ask och EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson med flera i en debattartikel.

Juno Blom ny utredare för regeringens utredning gällande mäns våld mot kvinnor

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension. Utredaren ska bland annat analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Juno Blom tillträdde den 1 augusti.

Omslag till vitboken. En öppen dossier med z och löpnummer. Del av omslag till vitboken: Blomquist Annonsbyrå

Satsning på skolmaterial om övergrepp på romer

I mars presenterade regeringen "Den mörka och okända historien" - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Regeringen har nu gett kommissionen mot antizigansim uppdraget att ta fram skolmaterial som utgår från den.

- Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar romer har utsatts för bidrar till dagens utanförskap hos den romska gruppen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer


Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Nu finns vitboken som DAISY (ljudfil)


Lyssna till ett kort utdrag ur boken, hämtat från kapitlet om romers tillgång till utbildning. Avsnittet heter Romers erfarenheter av skolan och innehåller vittnesmål från flera romska personer. Vitboken i DAISY-format kan beställas genom att kontakta Arbetsmarknadsdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor.
Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Tobias Billström deltar i Regnbågsparaden i Malmö

Lördagen den 9 augusti besöker migrationsminister Tobias Billström Malmö. Där kommer han att delta i Malmös årliga Regnbågsparad, Malmö Pride, som går genom hela staden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Skärpt straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen tillsätter en utredning som ska överväga starkare straffrättsligt skydd för transpersoner bland annat genom att titta på om transpersoner bör omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp.

Regeringen ger också chefsrådman Erica Hemtke i uppdrag att ta ställning till om det är möjligt att ta bort termen ras, använd om människor, i olika lagar och eventuellt ersätta med annat uttryck.

Ballonger i regnbågens alla färger hänger i förgrunden. I bakgrunden syns tält på Pridefestivalens område. Stockholm Pride på Östermalms IP sommaren 2013. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringskansliet på Pride

För tionde året i rad medverkar Regeringskansliet som utställare under Stockholm Pride. Huvudsyftet med Regeringskansliets medverkan är att informera om arbetet med att utifrån regeringens hbt-strategi motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Sju statsråd kommer att delta under veckan.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället idag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningens uppdrag är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mona Sahlin utses till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism. Det är första gången en nationell samordnare tillsätts på det här området i Sverige.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Våld i nära relationer ska behandlas som en central folkhälsofråga

I dag redovisade Carin Götblad sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer för justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm. I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kartläggning av straffvärdet för hot och våld mot politiker

Vid en webbutsänd pressträff överlämnade Torsten Angervåg, chefsåklagare i Norrköping, en kartläggning av hur domstolarna har dömt i mål som rör hot och våld mot politiker till demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson inleder EU-konferens mot högerextremism

Den 25-26 juni står Sverige värd för en avslutande konferens för ett EU-projekt mot högerextremism. Syftet med konferensen är att skapa möjlighet för praktiker, akademiker och beslutsfattare från olika EU-länder samt Norge att dela erfarenheter, sprida kunskap och nätverka inom arbetet mot högerextremism.

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering konstaterar i dag, vid en pressträff på Arbetsmarknadsdepartementet, att det fortfarande finns ett behov av att komplettera diskrimineringsförbuden med ett förebyggande och främjande arbete.

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Nya regler föreslås som på flera sätt skiljer sig från nu gällande regler.