Från och med
 -
Till och med
Visar 1-20 av de 516 senaste notiserna

Satsning på kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

- Skolans roll i arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans kan inte nog understrykas. Lärare måste kunna bemöta rasismen och intoleransen i klassrummen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministerns hälsning på internationella romadagen

Idag den 8 april är det den internationella romadagen. Det uppmärksammas av Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik:

- Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer.

Fientliga handlingar mot trossamfund kartläggs

Regeringen uppdrog idag Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att kartlägga främlingsfientliga och andra former av intoleranta handlingar mot trossamfund.
- Religionsfriheten är en grundbult i det svenska samhället. För oss är det mycket allvarligt att en religiös byggnad vandaliseras med nazistiska symboler, att människor förföljs på grund av att de bekänner sig till en viss tro eller att man inte vågar bära religiösa symboler.
Det säger samfundsminister Stefan Attefall och integrationsminister Erik Ullenhag i en debattartikel idag.

Regeringen tillsätter jämställdhetsutredning

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande. I utredningen ingår också att bedöma politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Cecilia Schelin Seidegård kommer att utses till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Maria Arnholm om proposition med fokus på unga

Den 14 mars fattade regeringen beslut om propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande". I filmen intervjuas ungdomsminister Maria Arnholm och Petra Mårselius, biträdande chef för Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället, om den nya ungdomspolitiken och det fortsatta arbetet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Bemötande och service angelägen demokratifråga

Värdegrundsdelegationen genomförde den 26 mars ett seminarium i Sundsvall om bemötande och service.
- Förvaltningen har demokratiserats. Statens auktoritet grundar sig inte längre på att man omger sig med yttre maktsymboler. Makten grundar sig på kompetens. Jag tror inte att statens företrädare riskerar att förlora makt genom att bemöta människor på ett bra sätt eller anstränga sig för att vara begripliga, sa Värdegrundsdelegationens ordförande professor Lena Marcusson.

Europarådets kampanj No Hate Speech Movement Europarådets kampanj No Hate Speech Movement

Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att förlänga kampanjen No Hate Speech Movement och att genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet på nätet. Ett nytt kampanjmaterial med särskilt fokus på att motverka främlingsfientlighet bland barn och ungdomar på nätet ska tas fram och ytterligare satsningar göras för att sprida kampanjen i olika forum och mediekanaler.

Vem får Nordiskt samiskt språkpris 2014?

Eskil Erlandsson delade ut priset till Máret Sárá och Lajla Mattsson Magga, 2010. Foto: Anna-Karin Nyman/Regeringskansliet

I höst delas Gollegiella, nordiskt samiskt språkpris ut i Helsingfors. Språkpriset har delats ut vartannat år sedan 2004 med syftet att främja, utveckla eller bevara det samiska språket i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Ta chansen att nominera en värdig pristagare senast den 30 maj.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Thomas Hammarberg leder en kommission mot antiziganism

Regeringen har tillsatt en kommission mot antiziganism. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Vitbok om övergrepp mot Sveriges romer presenterades

Erik Ullenhag presenterade vitboken vid en pressträff på Rosenbad idag, tisdagen den 25 mars. Senare under dagen hålls en större ceremoni på Norra Latin med cirka 250 inbjudna. Media är välkommen att delta både vid pressträffen och vid den efterföljande ceremonin.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ceremoni med presentation av vitboken om övergrepp och kränkningar av romer

Vid en ceremoni i Stockholm, tisdag den 25 mars, presenterades vitboken och intervjuade romer läste upp sina vittnesmål. Bland de cirka 250 inbjudna fanns romer och andra som har bidragit till bokens tillkomst, företrädare för romska organisationer, företrädare för myndigheter och organisationer och riksdagsledamöter. Ceremonin kommer att kunna ses i efterhand.

Vit dörr som är på väg att öppnas. Foto: Johnér

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om ändringar i diskrimineringslagen. De föreslagna ändringarna innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.

Dan Ericsson ska utreda hur civilsamhället kan stärkas

Dan Ericsson kommer att som särskild utredare undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet. Genom sina tidigare uppdrag som kommunal förtroendeman, riksdagsledamot och statssekreterare har Dan Ericsson god kunskap om de hinder som kan finnas i gränslinjen mellan det offentliga och det ideella.

Ungdomar håller upp en mobiltelefon Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik

Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande" som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen".

Regeringen tillsätter utredning om ett stärkt och självständigt civilsamhälle

En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Utredaren ska identifiera omotiverade hinder i regelverk och tillämpning och lämna förslag på hur dessa kan minskas eller helt tas bort. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.

Valsäkerheten och allas rösträtt ska tryggas

Regeringen lämnar förslag till ändringar i vallagen som främst syftar till att minska risken för fel och brister i administrationen av mottagning och räkning av rösterna och till att säkerställa möjligheterna för alla röstberättigade att rösta i val.

Regeringens nyhetsbrev: Dags för en långsiktig strategi mot mäns våld mot kvinnor

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att det ska vara möjligt måste mäns våld mot kvinnor upphöra. De senaste åren har regeringen utvecklat och fördjupat de omfattande satsningar som genomfördes under förra mandatperioden för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Intervju: jämställdhet - hela regeringens ansvar

Maria Arnholm visar broschyren

Lagom till den internationella kvinnodagen publiceras en broschyr om regeringens arbete med jämställdhet. Alla statsråden medverkar och berättar om sina områden. Jämställdhetsminister Maria Arnholm berättar här mer om regeringens jämställdhetsarbete.

Fientlighet mot dem som utövar religion ökar men motbild behövs

Örjan Wallin från Nämnden för statens stöd till trossamfund. Foto: Regeringskansliet

Trossamfundsrådets möte den 27 februari 2014 ägnades åt en rapport om religionsfrihet och den internationella hotbilden mot personer som utövar religion.

Det finns en negativ trend globalt och i Sverige, och ett aktivt arbete behövs för att visa upp motbilderna och det positiva i religionsfrihet.

Örjan Wallin från Nämnden för statligt stöd till trossamfund presenterade sin analys av rapporten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir ny diskrimineringsgrund

Regeringen föreslår att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
- Det nya diskrimineringsförbudet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att driva den bristande tillgänglighet som de drabbas av i sin vardag till domstol, säger integrationsminister Erik Ullenhag.