Från och med
 -
Till och med
Visar 61-80 av de 550 senaste notiserna

Ungdomsstyrelsen blir Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Från och med 1 april 2014 blir Ungdomsstyrelsen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det innebär att myndigheten både till namn och innehåll nu kommer att utgöra en samlad punkt för civilsamhällesfrågorna.

Utredning belyser mäns livssituation - makt, sårbarhet och skilda villkor

Regeringens särskilde utredare Svend Dahl överlämnar idag betänkandet Män och jämställdhet (SOU2014:6) till jämställdhetsminister Maria Arnholm. I betänkandet tydliggörs de dominerande maktpositioner män har i samhället liksom mäns större ekonomiska resurser. Det är tveklöst så att män som grupp dominerar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministerns hälsning på samernas nationaldag

Idag är det samernas nationaldag. Det uppmärksammas av Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik.

- Mitt löfte den här dagen när vi firar, är att fortsätta driva en kraftfull minoritetspolitik, så att samer har rätt till sin kultur och har rätt till sitt språk. Vi ska skapa ett Sverige där vår ursprungsbefolkning inte möter en vardag av diskriminering, säger Erik Ullenhag.

Nyhetsbrevet Trossamfund 1/2014

I nyhetsbrevet Trossamfund 1/2014 kan du bland annat läsa om Stefan Attefalls turné under våren där han reser runt i Sverige och talar om religiös beröringsskräck. Du kan också läsa om regeringens uppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att utbilda samfundsledare i demokrati och samhällskunskap samt om innehållet i Begravningsutredningens betänkande "Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats".

Ny utredning om effektivare arbete mot diskriminering

Regeringen beslutade idag, torsdag, att tillsätta en utredning som ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Utredaren ska bland annat analysera rättsliga möjligheter och mandat för Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Nyhetsbrev om det civila samhället - januari 2014

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om en ny proposition om folkbildning som är planerad att lämnas till riksdagen under våren 2014. Läs även om den demokratiskrivelse regeringen har lämnat till riksdagen. Den innehåller regeringens bedömningar av vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera på under resten av mandatperioden.

Nämnden för statligt stöd till trossamfunden utbildar trossamfundsledare i demokrati

Regeringen beslutade den 23 januari ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att utbilda trossamfundsledare i demokratin och samhälle.

Birgitta Ohlsson tar emot rapport om de våldsbejakande extremistmiljöerna

Det är väldigt viktigt och prioriterat för regeringen att veta hur morgondagens våldsbejakande extremism kommer att se ut. Det uttryckte EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson när hon tog emot rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser".
- Vi har inte råd att luta oss tillbaka, sade hon

Valsäkerheten och allas rösträtt ska tryggas

För att väljarnas förtroende för det demokratiska systemet ska kunna upprätthållas är det viktigt att valen genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Det är också angeläget att alla väljare ges effektiva möjligheter att utnyttja sin rösträtt. I en lagrådsremiss lämnas därför förslag till ändringar i vallagen som främst syftar till att minska risken för fel och brister i administrationen av mottagning och räkning av rösterna och till att säkerställa möjligheterna för alla röstberättigade att rösta i val.

Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Det är angeläget att skapa ökad öppenhet i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer. Regeringen föreslår därför en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet. Förslaget lämnades till Lagrådet i december 2013 och propositionen lämnas till riksdagen i dag, 20 januari 2014.

En politik för en levande demokrati

Regeringen har idag överlämnat en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera på under resten av mandatperioden.

Birgitta Ohlsson tar emot utredning om förebyggande av våldsbejakande extremism

I dag tar demokratiminister Birgitta Ohlsson emot utredningen "Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism". Utredare är Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia. På pressträffen kl. 10.00 i Rosenbad medverkar Birgitta Ohlsson och Eskil Franck.

Rapport om kvinnor och män i näringslivet

SCB har på regeringens uppdrag genomfört undersökningen "Kvinnor och män i näringslivet 2013" bland företag med 200 eller fler anställda. Undersökningen visar sammantaget att både styrelserna och företagens ledningar överlag har blivit mer jämställda, men att utvecklingen går långsamt.

SST handleder om interreligiösa och mångkulturella råd

Regeringen uppdrog idag Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att ta fram en handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd. SST ska även sprida och informera om handledningen. Myndigheten redovisar resultatet senast den 15 oktober 2014.

Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration

Blått omslag med gul text och linjer i olika färger.

Nordisk fickfakta är resultatet av ett samarbete mellan de nordiska läderna som startade år 2011. Den ger en bild av likheter och olikheter av integration på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Den är också ett redskap för att upptäcka, uppmärksamma och motverka hinder för integration såsom diskriminering.

Mandatfördelningen ska spegla folkets röst

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat propositionen Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val. Propositionen innehåller förslag på ändringar i valsystemet som ska säkerställa att partierna får en representation i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige som överensstämmer med partiets väljarstöd.

Maria Arnholm deltar på Battle of the numbers slutevent

Torsdagen den 21 november deltar jämställdhetsminister Maria Arnholm på Battle of the numbers slutevent på Berns i Stockholm. Battle of the numbers är ett projekt där tio svenska storföretag gav hundra kvinnor på ledande positioner i uppgift att undersöka varför kvinnor inte når maktpositioner i företagen.

Kartläggning för jämställda medel för forskning

Regeringen har beslutat att Statskontoret ska kartlägga och analysera fördelningen av anslagen för forskning vid vissa universitet och högskolor ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen vill veta hur stor del av resurserna som går till kvinnor respektive män. I uppdraget ingår även att studera de bedömningar som ligger till grund för fördelningsbesluten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Birgitta Ohlsson till Umeå för att inleda serie dialogmöten

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson besöker Umeå den 20 november. Hon kommer att besöka Umeå universitet, Dragonskolan samt Stadsbiblioteket. Mötena är ett led i regeringens satsning för att öka valdeltagandet i kommande Europaparlamentsval.

FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet dr Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall diskuterade bland annat situationen i mellanöstern för kristna minoriteter. FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet dr Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall diskuterade bland annat situationen i mellanöstern för kristna minoriteter. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet

Fredagen den 15 november besökte FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet, dr Heiner Bielefeldt, Stefan Attefall. Förutom ett studiebesök på Fryshuset och programmet "Tillsammans för Sverige" diskuterade Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall bland annat religionsfrihet och jämställdhet samt situationen i mellanöstern för kristna minoriteter.
-Jag är väldigt bekymrad över situationen i mellanöstern och särskilt för de religiösa minoriteterna. Det bästa sättet att förbättra situationen för den kristna minoriteten är att arbeta för fred och demokrati i regionen. Vad som behövs är utbildning i syfte att skapa respekt för demokratin, sa Stefan Attefall.