Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 686 senaste notiserna

En ny strafftidslag

Regeringen har gett en särskild utredare, justitierådet Agneta Bäcklund, i uppdrag att göra en översyn av strafftidslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2016.

Justitieministern besöker Söderhamn

Tisdagen den 9 september besöker Beatrice Ask polisen i Söderhamn som kommer att informera om narkotikasituationen i Söderhamn.

Utredning om åtgärder mot organiserad brottslighet presenterad

I dag överlämnade Petter Asp slutbetänkandet av utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Petter Asp presenterade därefter förslagen på en pressträff i Rosenbad.

Regeringen låter utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att låta utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper, en arbetsmetod som syftar till att förebygga att unga riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Skärpta åtgärder mot människohandel och köp av sexuell tjänst

Regeringen har gett Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, uppdrag som utredare. Han ska bland annat utreda tillämpningen av människohandelsbrottet, utvärdera vilket genomslag 2011 års höjning av straffmaximum för köp av sexuell tjänst har fått samt se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Ett modernt utsökningsförfarande

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av utsökningsbalken i syfte att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt utsökningsförfarande.

Tillförlitligare kreditupplysningar

Ämnesrådet Frank Valtersson har i dag överlämnat betänkandet Tillförlitligare kreditupplysningar - ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60) till justitieminister Beatrice Asks statssekreterare Martin Valfridsson. Utredningen föreslår åtgärder som minimerar risken för att en betalningsanmärkning på grund av ett krav från staten eller en kommun förekommer i kreditupplysningsföretagens register utan att gäldenären dessförinnan har fått kännedom om kravet.

Beatrice Ask besökte polisen i Jönköping och Skövde

Beatrice Ask vid polisbil Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 1 september fortsatte justitieministern sina verksamhetsbesök hos polisen.

Utökade möjligheter att beslagta brottsvinster

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att beslagta brottsvinster, bland annat bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
- Genom att göra det svårare för kriminella att göra ekonomisk vinning av sin brottslighet minskar incitamenten att begå brott, säger justitieminister Beatrice Ask.

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny strafflindringsgrund som tar sikte på medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut.