Från och med
 -
Till och med
Visar 181-190 av de 541 senaste notiserna

Kjell Asplund ska utreda kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården

Inför förhandlingarna om ett nytt så kallat ALF-avtal mellan staten och landstingen kommer Utbildningsdepartementet att ta fram ett underlag för hur universitetssjukvården ska kvalitetsutvärderas. Syftet är att universitetssjukvård ska skilja sig från annan sjukvård, genom till exempel forskning och användning av innovativa lösningar. Ansvarig för uppdraget att ta fram underlag blir Kjell Asplund. Han är professor i medicin och var 2004-2008 generaldirektör för Socialstyrelsen.

Utbildningsministrar förespråkar lärlingsutbildning

Utbildningspolitikens möjlighet att minska ungdomsarbetslöshet stod på agendan när rådet för utbildning möttes i Bryssel den 10 februari. Det rådde stor enighet bland medlemsländerna kring vikten av lärlingsutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande för att hjälpa ungdomar att lättare ta steget ut i arbetslivet.

Införandet av krav på lärarlegitimation i skolan senareläggs

Skolverket har hemställt om att tidpunkten för införandet av krav på lärarlegitimation i skolan senareläggs. Anledningen är bland annat att det varit svårare än beräknat att utröna vilken behörighet de enskilda lärarna har. Därför anser Skolverket sig inte hinna med att utfärda legitimationer i den takt som de har räknat med. Med anledning av Skolverkets hemställan avser regeringen föreslå riksdagen att tidpunkten för ikraftträdandet senareläggs.

Utbildningsminister Jan Björklund besöker Israel och Palestina

Den 12 till 16 februari besöker utbildningsminister Jan Björklund Israel och Palestina. Syftet med resan är dels att stärka Sveriges forskningsrelationer med Israel dels att informera sig om läget i den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Utredning föreslår hur högskolornas föreskrifter ska kungöras

Högskolorna ska få ett antal bemyndiganden att meddela föreskrifter, främst i högskoleförordningen, och att varje högskola ska ha en egen författningssamling där högskolans föreskrifter kungörs. Det är några av förslagen från Utredningen om högskolors föreskrifter som i dag har överlämnat sitt betänkande Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5).

Jan Björklund kommenterar AstraZenecas besked

I dag kommenterar utbildningsminister Jan Björklund AstraZenecas besked om neddragningar vid en webbutsänd pressträff.

Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen

Regeringen vill förbättra lärarutbildningen genom att samla lärarstudenterna på så kallade övningsskolor som kan fokusera på praktiken. Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm, ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag till ett system med övningsskolor. Förslaget ska lämnas senast i juni 2012.

Svenska Unescorådet blir kommitté

Efter 60 år som myndighet ersattes Svenska Unescorådet vid årsskiftet av en kommitté. Kommittén tar över uppgifterna som Sveriges nationalkommission till Unesco. Den organisatoriska förändringen innebär bland annat att kommittén kommer att ha egen personal, istället för som tidigare - få personal tillhandahållen av Utbildningsdepartementet. Kommitténs uppdrag är att vara rådgivande och sakkunnigt organ åt regeringen, samt handlägga frågor inom Unescos områden. Den ska också bidra till genomförandet av regeringens Unescostrategi 2008-2013 samt sprida information om Unescos arbete i Sverige.

Tre myndigheter blir två

Enligt en ny utredning ska Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet ersättas med två nya myndigheter.
Utredaren föreslår att en av dessa nya myndigheter tar över ansvaret för kvalitetssäkring, tillsyn, analyser och statistik.
Den andra myndigheten ska ansvara för högskoleservice och internationellt samarbete. Till dessa områden hör tillträdesfrågor, högskoleprovet och bedömning av utländska betyg.

Nya utbildningsmöjligheter för funktionsnedsatta

Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna särskilda bidrag till utbildningsanordnare som anpassar sin utbildning så att personer med funktionsnedsättning ska kunna fullfölja utbildningen. Det finns idag inga generellt anpassade utbildningar för personer med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan.