Carl Bildt om situationen i Gaza

Stridshandlingarna mot, från och i Gaza måste omedelbart upphöra.

Detta måste ske utan dröjsmål.

Israel kan bara uppnå sitt mål om säkerhet från raketbeskjutningar och andra attacker genom politiska överenskommelser fast förankrade i regionen och i det internationella samfundet i stort. Det pågående diplomatiska arbetet med att uppnå en varaktigt hållbar lösning intensifieras.

En sådan skall baseras på ett hävande av Gazas ekonomiska isolering i förening med bestämda åtgärder för att förhindra illegal smuggling av vapen och sprängmedel till Gaza.

Att åstadkomma det ena utan det andra är icke möjligt.

Den politiska makten i Gaza har samtidigt ett ansvar inför den palestinska befolkningen och det internationella samfundet att avstå från våld och terrorism riktat mot Israel. Dessa handlingar äventyrar det slutgiltiga målet om en självständig palestinsk stat.

Isoleringen av Gaza leder till en omfattande smuggling som i sig skapar bättre möjligheter att föra in vapen. Men ett slut på isoleringen kommer aldrig att accepteras av Israel om det inte förenas med mycket bestämda åtgärder för att förhindra smuggling av vapen till Gaza.

En utgångspunkt finns i avtalet från november 2005 (Agreement on Movement and Access).

Europeiska Unionen bör, i samverkan med bl.a. USA, Turkiet och Norge, erbjuda hjälp till främst Egypten för att kontrollera gränsen och effektivt bekämpa smuggling.

Existerande gränsövervakningsmission (EU BAM) kan byggas ut till en bredare baserad och mer omfattande mission för att hjälpa till i olika avseenden.

Men detta måste förutsätta att samtliga gränsövergångar öppnas för normal humanitär och ekonomisk trafik. Endast på det sättet kan en gradvis normalisering av livet för Gazas cirka 1,5 miljoner invånare åstadkomma.

En fortsatt isoleringspolitik är vare sig moraliskt acceptabel eller politiskt klokt.

Inledningsvis måste ett sådant arrangemang accepteras av den politiska makten i Gaza.

Samtidigt måste arbetet på att åstadkomma en politisk försoning och förening mellan Gaza och Västbanken intensifieras.

En sådan kan leda fram till val och en palestinsk myndighet som fullt ut kan medverka i gränskontrollarrangemangen kring Gaza.

Omedelbart efter stridernas avslutande måste en snabb bedömning av dels det humanitära behovet och dels återuppbyggnadsbehovet i Gaza göras. Sverige är berett att på kort varsel medverka i detta arbete.

Med denna som grund bör en hjälp- och återuppbyggnadsplan tas fram och en internationell stödkonferens snabb sammankallas för att säkra såväl finansiering som expertis.

Konflikten i Gaza har skapat nya och farliga spänningar i hela regionen. Dessa har allvarligt försämrat förutsättningarna för en fortsättning av bl.a. den fredsprocess som inleddes i Annapolis i november 2007.

I enlighet med resolution 1850 av FN:s säkerhetsråd måste den vidare fredsprocessen - baserad på relevanta resolutioner av FN:s säkerhetsråd - omedelbart återaktiveras. Här kan det arabiska fredsinitiativet spela en central roll.

Detta måste vara en gemensam prioritet för Europeiska Unionen och USA omedelbart efter den 20 januari. Initiativ till en återstartad fredsprocess bör tas redan innan valet i Israel den 10 februari. Fördröjningar riskerar att skapa spänningar som gör ett återupptagande än svårare.

För trots de svårigheter vi nu möter och det lidande som konflikten ger upphov till får vi inte förlora målet ur sikte: en självständig palestinsk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet, och en allomfattande lösning av konflikten i Mellanöstern.