Öppenheten inom EU

EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet till de svenska reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar i tryckfrihetsförordningen.

Reglerna i öppenhetsförordningen ger medborgare en grundläggande rätt att ta del av Europaparlamentets, rådets och kommissionens alla handlingar - eller delar av handlingar - som inte skyddas av sekretess. De sekretessundantag som finns i EU:s öppenhetsförordning är i huvudsak desamma som de som finns i den svenska tryckfrihetsförordningen, dvs. skydd för allmän säkerhet eller skydd för enskildas privatliv, m.m.

Institutionerna har upprättat offentliga register över sina handlingar. Via dessa register kan man, utan att formellt begära tillgång till en handling, ta del av ett stort antal handlingar på institutionernas webbplatser.

Om en handling inte finns på institutionens webbplats, eller om man av andra skäl vill ha den skickad till sig, kan man begära tillgång till handlingen hos den institution där handlingen finns. Institutionen är då skyldig att lämna ut handlingen om inte något av de sekretesskäl som anges i öppenhetsförordningen gäller för informationen i handlingen. Om en handling bara till viss del skyddas av sekretess ska de övriga delarna lämnas ut.