Szwecja a Unia Europejska

Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995 roku. Oznacza to między innymi, że pewne decyzje, które wcześniej podejmował parlament szwedzki, są obecnie podejmowane wspólnie z pozostałymi państwami UE.

Dotyczy to na przykład zasad handlu z krajami nienależącymi do UE, zasad dotacji dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także rocznych kwot połowowych na Morzu Bałtyckim. Decyzje odnośnie do ustawodawstwa dotyczącego na przykład podatków, opieki zdrowotnej, czy edukacji, nie zapadają na szczeblu UE.

Rola rządu w pracach UE polega na reprezentowaniu Szwecji w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej, nazywanej często Radą Ministrów. Współpraca europejska obejmuje wiele obszarów polityki i wpływa na pracę wszystkich ministerstw oraz ministrów. Każde ministerstwo odpowiada za przygotowanie zagadnień, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Na przykład sprawami związanymi ze środowiskiem zajmuje się Ministerstwo ds. Środowiska. Ministerstwa formułują stanowisko negocjacyjne Szwecji, które będzie prezentowane na forum Rady Ministrów, a następnie śledzą proces podejmowania i realizacji decyzji w Unii Europejskiej.

Premier ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozwój i koordynację szwedzkiej polityki unijnej. Przy Kancelarii Premiera działa również minister ds. Unii Europejskiej oraz Biuro ds. Koordynacji Europejskiej. Biuro to, w ścisłej współpracy z Kancelarią Premiera, odpowiada za zagadnienia unijne o charakterze poziomym i koordynuje wytyczne dla Stałego Przedstawicielstwa Szwecji przy UE w Brukseli. Bieżącą obsługą spraw zawiązanych z Unią Europejską zajmuje się departament europejski Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a za ich koordynację odpowiada Kancelaria Premiera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań prowadzonych w danym obszarze polityki, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ministerstwem odpowiedzialnym za dane zagadnienie lub z referentem danego ministerstwa przy Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE w Brukseli, które stanowi agendę Kancelarii Rządu w Unii Europejskiej.